ค่ายอินโนเวชั่นสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไร

ค่ายอินโนเวชั่น จะพาเด็กไทยจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปสู่โลกแห่งอนาคต เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ “หุ่นยนต์ป้อนรหัส” (Life with Robots) “รถพลังงานแสงอาทิตย์”(Racing with the sun) “ก่อร่างสร้างเมือง”(Designing the City) และกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งในแต่ละกิจกรรม เด็ก ๆ จะได้ผจญภัยไปกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคิดตาม และเกิดเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตข้างหน้าของตัวเอง

ROBOTS ARE COMING…

เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต

กิจกรรมสุดท้าทาย

ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันเต็ม เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง

Innovation Camp kidsเด็ก ๆ จะได้ร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มออกแบบชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ตามโจทย์ของเส้นทาง ความเร็ว ระยะเวลา และทิศทางที่กำหนดให้

กิจกรรมนี้ได้ผสมผสานการ coding หลักการฟิสิกส์ และความรู้เรื่องเรขาคณิตเข้าด้วยกัน เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการพาหุ่นยนต์ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เช่น เขาวงกต การเดินทางในระบบสุริยะ และเส้นทางการจราจร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยต่อโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความรู้ของตนเอง และมีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะรับมือต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ทักษะ 4C สร้างการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

ในยุคปัจจุบัน เด็ก ๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพราะเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก ทุกอย่างก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4cs model 21st century skills

ที่ค่ายอินโนเวชั่นของคีนัน ฯ เด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะ 4C ที่สำคัญ (การคิดวิเคราะห์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร) และนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่มีความท้าทายในโลกแห่งความจริง ด้วยพื้นฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันเต็ม เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากในชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ การมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตที่ดีกว่า การนำค่ายอินโนเวชั่นมาสู่โรงเรียน ก็เปรียบเสมือนก้าวแรกที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ เดินเข้าใกล้ความสำเร็จในโลกสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การสนับสนุนค่ายอินโนเวชั่น ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรง เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เพียงแค่ท่านกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้

ด้วยการสนับสนุนค่ายอินโนเวชั่นจากบริษัทของท่าน จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับนักเรียนไทย และร่วมกันมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ ให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรง เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เพียงแค่ท่านกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้

Contact Us