ผู้รับผลประโยชน์ในโครงการของคีนันมาจากหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักการศึกษา ผู้บริหารบริษัท ไปจนถึงข้าราชการ คีนันมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในสังคม และโดยการเน้นการอบรมบทบาทผู้นำ

ผลงานโดยสังเขป 1

เราเดินหน้าดำเนินโครงการที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกและมีความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงให้ประโยชน์กับผู้รับประโยชน์โดยตรง แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของพวกเขา งานของคีนันในวันนี้สร้างประโยชน์แก่ประชากรมากว่า 3 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้