โครงการเตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม

 

Hospitality workers bangkok

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล

ให้แก่เยาวชนที่มีรายได้น้อยจำนวน 50 คน (อายุ 18-24 ปี) เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ นอกจากนี้ โครงการ ฯ ยังเชื่อมโยงการฝึกงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน ภาคการบริการผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย

คีนันจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานใน ภาคการบริการระดับสูง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะจัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพในภาคการบริการ เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและพนักงานแม่บ้านของโรงแรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการฯ จะร่วมมือกับโรงแรมชั้นนำในการสนับสนุนการฝึกงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงานและโอกาสการจ้างงานแบบเต็มเวลาอีกด้วย

 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านการทำงาน เพื่อให้ได้รับการจ้างงานในภาคการบริการระดับสูง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน

เพื่อความมั่งคงทางด้านการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน คีนันคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯอย่างน้อย 40 คน จะได้รับการจ้างงานในภาคการบริการแบบเต็มเวลา

Hospitality workers bangkok

 

Kenan Asia

แสดงความคิดเห็นของท่าน

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *