สังคมสุขภาพดี 5

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมุ่งมั่นในการสร้างสังคมสุขภาพดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินงาน เราทำงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อพร้อมกับให้ความรู้ด้านสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันโรคร้ายแก่ชุมชน

โรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (NCDs) กำลังคร่าชีวิตผู้คนในเอเชียราว 8.5 ล้านคนทุกๆปี โรคร้ายนี้กำลังลุกลามในประเทศกำลังพัฒนา ในขณะที่ระบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ยังไม่พร้อมรับมือ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ประกอบกับการระบาดของโรคยุคใหม่เริ่มมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ

คีนันมีประสบการณ์สูงในการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขจัดและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ โรคมาลาเรีย โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคร้ายจากการใช้ชีวิต โดยเรามุ่งให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียน และการสื่อสารด้านการดูแลสุขภาพในผู้สูงวัย


ไฮไลท์

สังคมสุขภาพดี 6Saipin Timuti

Student at Ban Mae Usu Witthaya School


Border Action Against Malaria Program (BAAM)


Border Action Against Malaria Program (BAAM)


องค์การเพื่อการพัฒนา ...
อ่านเพิ่มเติม