Strong leadership community thailand

ถ้าพวกเราต้องการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เราจำเป็นต้องลงทุนกับการพัฒนาผู้นำชุมชน ไม่ว่าชุมชนนั้นจะเป็นสังคมครู ชุมชนท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม หรือกลุ่มนักเรียนก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่ยั่งยืนถ้าผู้นำไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง

คีนันพัฒนาผู้นำในทุกรูปแบบ ด้วยการจัดอบรมและฝึกสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงดลใจ และขับเคลื่อนความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ โดยโครงการเริ่มตังแต่การประเมินผลที่ช่วยให้ผู้นำเข้าใจสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง จนถึงการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมที่พัฒนาเป็นพิเศษ ซึ่งออกแบบมาเพื่อ ขัดเกลาความเป็นผู้นำและพัฒนาทักษะการจัดการของแต่ละบุคคล โครงการฝึกผู้นำที่ครอบคลุมหลายด้านของคีนันนี้ จะช่วยสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไป

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ

ทำความรู้จักงานของเรา ด้านการสร้างให้เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง

ผู้นำเยาวชน : ไม่มีคำว่าเร็วเกินไป ในการก้าวสู่บทบาทผู้นำ คีนันได้ฝึกอบรมเยาวชนไทย ไม่ว่าจะมาจากในชุมชนในพื้นที่ภาคใต้สุดของประเทศไทย หรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมา และเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้รู้จักรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยผู้นำเยาวชนเหล่านี้ถือว่ามีความสามารถอันน่าทึ่ง ในการเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งเข้าด้วยกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน และก่อให้เกิดความหวังอันดีในเรื่องต่างๆร่วมกัน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในพื้นที่แห่งนี้

ผู้นำโรงเรียน : ผู้นำที่เข้มแข็ง เปรียบเสมือนดั่งเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในโรงเรียน คีนันทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้ด้วยการมอบเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้นำโรงเรียน เพื่อช่วยสนับสนุนครูในโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการสร้างแรงดลใจให้กับครูผู้สอนและบ่มเพาะนักเรียน ให้เป็น “smart student” ทั้งในวิทยาลัยอาชีวะศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้นำภาคประชาสังคม : องค์กรประชาสังคมจำเป็นต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง ในการให้บริการที่จำเป็นต่อกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในสังคม คีนันช่วยสร้างทักษะความเป็นผู้นำและความรู้ด้านการจัดการที่สำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์การทำงานที่ยั่งยืน พร้อมช่วยผสานความแตกต่างและสร้างการพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อผู้มีอำนาจการตัดสินใจในแต่ละงาน การนำทักษะที่เรียนรู้จากการฝึกอบรมของคีนันไปประยุกต์ใช้ทำให้ผู้นำภาคประชาสังคมสามารถขับเคลื่อนเรื่องสิทธิสตรี สนับสนุนมาตรฐานชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น และให้บริการด้านสาธารณะสุขที่จำเป็นแก่ผู้ที่ขาดโอกาสเข้าถึงได้

ผู้นำชุมชน : บ่อยครั้งในโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์นี้ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งขาดการดูแลอย่างทั่วถึง ผู้นำที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญในการ ให้ความช่วยเหลือและบริการที่จำเป็น กับคนในชุมชน ในการบรรลุฝันที่เป็นจริง เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ เช่นปัญหาการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย ตลอดจนเรื่องความยากลำบากทางเศรษฐกิจ คีนันได้จัดตั้งโครงการพิเศษที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่น ให้มีทักษะที่จำเป็น ต่อการสร้างความสามัคคี ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนของชุมชนทั่วทุกที่ในภูมิภาค