รัฐบาลไทยมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันคีนันแห่งเอเซียนับตั้งแต่ต้น อีกทั้งเป็นพันธมิตรที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการและการริเริ่มที่สำคัญมากมาย คีนันมีความสัมพันธ์อันยาวนาน อันเกิดจากความความเชื่อมั่นและสัมพันธไมตรีที่สั่งสมนานนับปี กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนกระทรวงต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงแรงงาน

คีนันทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล องค์กร และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอันหลากหลายที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เราดำเนินการวิจัยเชิงลึกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้คำแนะนำกับภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านสะเต็มศึกษา นโยบายด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งในการพัฒนาเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างศักยภาพให้กับเอสเอ็มอี กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ทั้งด้านการวางแผนและเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนการตลาดและการจับคู่ธุรกิจ ไปจนถึงการให้ความรู้ทางการเงินและการเจรจาต่อรอ


โครงการต่างๆ ของคีนัน

เสียงจากผู้รับประโยชน์ของคีนัน

Ms. Nichanun Puangpipat

Teacher, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Ms. Tarinee Konrum

Student, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Ms. Napapat Pimdee

Science Teacher, Mancha Suksa School, Mancha Khiri District, Khon Kean

Mrs. Nanyana Janpetch

Math Teacher, Municipality School 2, Ban Sadao, Ban Sadao, Songkhla Province