อิสรภาพทางการเงิน 1

ถึงแม้ประเทศไทยจะเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แรงงานรายได้ปานกลางและรายได้น้อยไม่มีความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลและขาดทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการจัดการรายได้และงบประมาณครัวเรือน ซึ่งทำให้พวกเขาประสบปัญหาการบริหารเงินผิดพลาดจนต้องตกอยู่ในวังวนหนี้สิน หนี้ครัวเรือนนับเป็นปัญหาเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังคงเติบโต โดยส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รัฐบาลพยายามส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนโดยมีการสอนเรื่องการเงินในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา หากแต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นมักจะออกจากโรงเรียนก่อนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ความพยามยามของรัฐบาลไปไม่ถึงกลุ่มที่ต้องการความรู้มากที่สุด เมื่อไม่มีความสามารถในการวางแผนและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คนจำนวนมากจึงต้องติดอยู่ในวังวนของความยากจนและหนี้สิน

คีนันมุ่งมั่นผลักดันนโยบายรัฐและหาช่องทางแบ่งสรรทรัพยากรมาเพื่อบรรเทาปัญหา รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินในหมู่ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้คีนันยังทำงานยกระดับความรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนานิสัยในการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยสอนทักษะพื้นฐานทางการเงิน อาทิ การทำบัญชี การออม และการลงทุน เพื่อให้ผู้คนสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว คีนันมีเป้าหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้คนได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่ดีที่สุดโดยการทำให้กลุ่มชุมชนมีความเข้มแข็ง งานของคีนันนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สุดของสังคมบางกลุ่ม รวมถึง กลุ่มผู้หญิงและครอบครัวในชุมชนแออัด กลุ่มผู้หญิงทำงานกลางคืน กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และกลุ่มนักโทษหญิงในเรือนจำ โครงการต่างๆ ของคีนันยังช่วยให้ชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างครู นักเรียน เกษตรกร และลูกจ้างโรงงาน ดีขึ้นอีกด้วย


ไฮไลท์

อิสรภาพทางการเงิน 2

Mr. Phan Phuangthong

Commercial painter, Sua Yai Utis slum in Bangkok

PROJECTS