โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 1

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 เมษายน 2558-เมษายน 2562)

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็นโครงการความร่วมมือ รัฐ-เอกชน ที่มีมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 960 ล้านบาท) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทั่วประเทศ

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 2

โครงการ Chevron Enjoy Science

หลักการและเหตุผล: การพัฒนาสะเต็มศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และตอบรับกับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังคนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากผลของคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประเทศที่ตกต่ำ ผนวกกับการขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะด้านวิชาสะเต็ม และทักษะด้านเทคนิค ได้ส่งผลให้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์โครงการ: โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสะเต็มศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ด้วยองค์ประกอบของโครงการที่มีความแตกต่างแต่เชื่อมโยงกันสามประการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1: การส่งเสริมโรงเรียนให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็ม

กิจกรรมหลัก: เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมขนาดกลางที่อยู่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการได้รับเนื้อหาวิชาและองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อยุคสมัย เพื่อมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อก้าวไปสู่การจ้างงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ STEM การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับโจทย์สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มีปฏิสัมพันธ์ ทำงานกันเป็นทีม และสามารถสื่อสารข้อสรุปที่ผ่านการรวบยอดความคิดของทีมได้ อันเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และในกลุ่มนักเรียนหญิง และการนำแนวปฏิบัติที่วิจัยแล้วว่าได้ผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 3
น้องๆจากจังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science เข้าเยี่ยมชมพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์ใน จ. กรุงเทพฯ

องค์ประกอบที่ 2: การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

กิจกรรมหลัก: การพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูอาชีวศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในระดับชั้นเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวิธีการที่ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้สอนได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอาชีพของตนในอนาคต เพื่อตอบรับกับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ส่งเสริมกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พัฒนาความคิดริเริ่มความร่วมมือ รัฐ-เอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการ และการเข้าถึงกำลังคน และพัฒนาศักยภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาสายอาชีพและเทคนิคอีกทั้งการฝึกอบรมแก่ประชากรวัยทำงาน

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 4
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและอาชีพยังจะสนับสนุนเรื่องการฝึกงานของนักศึกษา การให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยง และการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

องค์ประกอบที่ 3: การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาสะเต็มศึกษา และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

กิจกรรมหลัก: สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐและเอกชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ ) และภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน วางนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนงานร่วมกัน อีกทั้งจัดการประชุมสัมมนา และโปรแกรมการประกวดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน

ระยะเวลาและเงินทุนสนับสนุน: โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี มีมูลค่าโครงการ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 960 ล้านบาท)

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์: เยาวชนและนักเรียนสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนสายเทคนิคหรืออาชีวศึกษา และนักเรียนในวิทยาลัยชุมชนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกลุ่มประชากรวัยทำงาน

พันธมิตร: มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จะเป็นพันธมิตรหลักในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรร่วมโครงการภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 5
โครงการ Chevron Enjoy Science จะสร้างการมีส่วนร่วมจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสะเต็ม
โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 6
ดาโต๊ะ ฮาจิ บาฮารูดิน ฮาจิ อับดุลเลาะห์ กรรมการบริหาร Sarawak Skills Development Centre (SSDC) ประเทศ มาเลเซีย และ นาง แอมเบอร์ ซ๊อป ผู้อำนวยการ Global STEM Alliance Programs, New York Academy of Science, ประเทศสหรัญอเมริกา พูดถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาและ TVET

กิจกรรมล่าสุด

เปิดประตูภาคเอกชนสู่การพัฒนาสะเต็มศึกษาและTVET

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โครงการเชฟรอน "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ได้จัดงานสัมมนาเวทีสาธารณะในหัวข้อ "Special STEM Thailand Forum: the Role of Private Sector in STEM related TVET Education" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าด้วยการพัฒนา TVET ในประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้านสะเต็มศึกษาและ TVETงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลในหลายวงการ ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านTVETและภาคเอกชนมากถึง 122 คน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร TVET ในบริบทต่าง ๆ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชฟรอน Enjoy Science ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสนับสนุนของโครงการ เชฟรอน Enjoy Science

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 7
คุณครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาทักษะจากการอบรมที่มุ่งเน้นการปฎิบัติตามหลักการสืบเสาะหาความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" มีขึ้นใน 3 จังหวัด คือสมุทรปราการ (วันที่ 28-30 เมษายน) ขอนแก่น (วันที่ 5-7 พฤษภาคม) และสงขลา (วันที่ 5-7 พฤษภาคม) เพื่ออบรมครูคณิตศาสตร์ (230 คน) และครูวิทยาศาสตร์ (251 คน ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะทั้งในบทเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สมบัติของสสาร พลังงาน แรง การเคลื่อนที่สำหรับวิทยาศาสตร์ และจำนวนเต็มสำหรับคณิตศาสตร์) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา และโครงการเชฟรอน EnjoyScience

ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฎิบัติและจากการแก้โจทย์จากสถานการณ์จริงสามารถช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน และยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนได้

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 8
ผู้บริหารสถานศึกษาเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลอย่างสูงต่อผู้เรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ

"การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ" มีขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น และสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ รวม 392 คน จากโรงเรียน 189 แห่งของทุกสังกัด เข้ารับการอบรมหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ส่งผลอย่างสูงต่อผู้เรียนและการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน จากศาสตราจารย์ Tom Corcoran ผู้อำนวยการร่วมจากสถาบัน Consortium for Policy Research in Education (CPRE), Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดย ครูณัชชา ยอดยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลุด จ. สมุทรปราการ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจวิธีการสนับสนุนคุณครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 9
คุเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม “คาราวาน วิทยาศาสตร์” ที่่จังหวัดสมุทรปราการ

คาราวานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์" มีขึ้นที่ขอนแก่น (วันที่ 8-9 และ 11-12 มิถุนายน) และที่สมุทรปราการ (วันที่ 2-3 กรกฏาคม) ภายใต้การดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแสดงโชว์ที่อยู่บนหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยมีนักเรียน 2,292 คนจากโรงเรียน 109 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมในสองจังหวัด

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 10
เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆภายในงานเปิดตัวโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ กรุงเทพ ประเทศไทย

เชฟรอนฯ เปิดตัวโครงการ ENJOY SCIENCE: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยดึงรัฐเอกชน ร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย

โครงการเชฟรอน Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้งจากภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นโครงการที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยด้วยการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) และการศึกษาและการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและอาชีพหรือ TVET (Technical Vocational Education and Training) ด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร 9 หน่วยงาน ด้วยงบประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ทั้งนี้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดมีทั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมเป็นสักขีพยาน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

สะเต็มคืออะไร?

คำว่าสะเต็ม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า STEM ซึ่งเป็นตัวย่อที่เราใช้เรียกสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) แต่หากกล่าวถึงสะเต็มศึกษาแล้ว จะมีความหมายมากกว่าการเรียนในแต่ละวิชา แต่สะเต็มศึกษาจะหมายความถึงแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาโครงงาน ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

ทำไมสะเต็มศึกษาถึงมีความสำคัญต่อประเทศไทย?

สะเต็มศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตำแหน่งงานที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะนั้นก็กำลังเป็นที่ต้องการมาโดยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ขณะที่ในปัจุบันปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ และ งานที่มีความเกี่ยวข้องกับภาควิชาสะเต็มนั้นก็มีการจ้างงานด้วยค่าจ้างที่สูง และสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตจากสายงานดังกล่าวได้ในระยะยาว การยกระดับสะเต็มศึกษานั้นจึงมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มีความสนใจที่จะศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้อง เพราะนักเรียนเหล่านั้นมีความเข้าใจ จนทำให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของภาคแรงงานที่มีทักษะและนวัตกรรม และจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คืออะไร และทำไมจึงมีความสำคัญ?

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะใช้รูปแบบของการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ปัญหา หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ มากกว่าการให้ข้อมูลคำตอบของเรื่องดังกล่าว การเรียนแบบนี้ต้องการให้นักเรียนนำคำถามและปัญหาเหล่านั้นไปทำการสำรวจ สืบค้น ทดลอง วิจัย หาข้อมูลด้วยตนเอง และใช้การสังเกต คิด/วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และหาข้อสรุปจากประจักษ์พยาน มากกว่าการท่องจำคำตอบที่ได้มาอย่างสำเร็จรูปจากการบอกเล่าของคุณครูหรือการท่องจำจากตำรา การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม และช่วยทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นต่อการเรียนรู้ใหม่ๆในระยะยาว

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพคืออะไร?

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนั้นในภาพกว้างๆ จะหมายรวมถึงการศึกษาเพื่ออาชีพทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ได้กับอาชีพในอนาคต การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้เรียนหากได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการรับผู้เรียนเหล่านั้นเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และมอบหมายให้พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในด้านองค์ความรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมเพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการจ้างงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

ทำไมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพจึงมีความสำคัญต่อประเทศไทย?

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่สายอาชีพที่ต้องอาศัยนวัตกรรม เพื่อยกระดับทักษะกำลังคนในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้เรียนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระบบ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้แก่ตนด้วยการยกระดับทักษะและความรู้ทางด้านเทคนิค ทั้งนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแรงงานที่มีทักษะที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จะส่งผลดีในวงกว้างต่อภาคการศึกษา และการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ โครงการฯออกแบบโดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญเป็นพื้นฐานในดำเนินงาน และจะสร้างรูปแบบการส่งเสริมการจัดตั้งและการพัฒนา STEM HUB และศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทั่วประเทศโดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี มีจุดประสงค์ในการนำแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศมาปรับใช้กับโรงเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มจำนวนนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มให้มากขึ้น สร้างวิสัยทัศน์ระหว่างภาคีในการกำหนดแผนและการดำเนินงานด้านสะเต็มศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพร่วมกันต่อไป

โดยภาพรวมแล้ว โครงการฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ไปสู่ประชากรกว่า 500,000 คนทั่วประเทศ อันได้แก่ นักเรียน ครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และกำลังคนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพและการเพิ่มรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ โครงการจะพัฒนาครูจำนวนกว่า 10,000 คน ซึ่งจะเป็นผู้นำคู่มือการเรียนการสอนแบบใหม่ไปใช้สอนแก่ นักเรียนกว่า 150,000 คน ที่จะเข้าร่วมการศึกษาด้านสะเต็มและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการอบรมด้านเทคนิค (รวมถึงประชากรวัยทำงานกว่า 70,000 คน) โครงการฯคาดหวังว่า จะพัฒนาและฝึกอบรมกำลังคนกว่า 15,000 คนให้มีโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อไปจุนเจือสมาชิกในครอบครัวที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการเป็นจำนวนกว่า 160,000 ครอบครัว

admin

2 Comments

 1. ศรีทัศน์
  ธันวาคม 21, 2018
  ตอบกลับ

  มีโครงการนี้อีกเมื่อไรคะ แล้วใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้าง

 2. ดวงใจ ทองสีดำ
  พฤษภาคม 23, 2019
  ตอบกลับ

  เป็นครูอาชีวะศึกษาคะ อยากเข้าร่วมอบรมกับเชฟรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

แสดงความคิดเห็นของท่าน

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *