ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

โดยท่าน ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเทศไทยเราก้าวสู่สังคมสูงวัย ในอัตราเร่งที่เร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่เป็นสังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่น ๆ ก็ตาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาเมือง และพัฒนาสังคม ให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง
มีการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมพัฒนาสังคม
มีการพัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสังคม ระบบสวัสดิการ ให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ภารกิจเรื่องผู้สูงอายุ เป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วนในระดับภูมิภาคอาเซียน และส่งผลกระทบต่อสังคมทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ – การจ้างงาน ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงาน ความพร้อมทางการเงิน
มิติทางสังคมและชุมชน – การดำเนินชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป
มิติทางสุขภาวะ – สุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่ง พม.โพล ระบุผลสำรวจล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม

คำกล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืน

การกล่าวต้อนรับและชี้แจงการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืน
โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย)
โครงการ“ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข” ได้สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ กทม.และอุบลราชธานี
มากถึง 181 คน ขยายผลงานต่อเนื่องในชุมชนของตนเอง ทำให้เกิดความตระหนัก การรับรู้ ความตื่นตัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกด้านสุขภาพต่อคนทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5,000 คน มีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทยเป็นหนังสือคู่มือเผยแพร่ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ชุมชนและการเขียนโครงการรองรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม