NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference

NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” ที่จะมาร่วมกำหนดอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมจากบุคลากรชื่อดังระดับนานาชาติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นี้
เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐให้เข้มแข็งและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จึงร่วมกับ University of North Carolina’s Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health ได้จัดงานเสวานาครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญและรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำเสนอและอภิปรายผลลัพธ์จากกรณีศึกษาและโมเดลการพัฒนาจากนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย เพื่อจุดประกายให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความยินดีที่จะตอบรับคำเชิญจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้ง ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว สำหรับพันธกิจคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 1.การขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นชัด 2.การกำหนดพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและผลสำเร็จโครงการภายใต้นโยบายที่ได้กำกับดูแลและนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 4. ปฎิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆตามมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ถือเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในนโยบายสำคัญครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านการศึกษาด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดรูปแบบทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับงานในอนาคตได้ เป้าหมายของเราคือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในระบบการศึกษาโดยเปลี่ยนจากระบบการเรียนรู้แบบท่องจำไปสู่การใช้ระบบการเรียนรู้แบบทันสมัย
การเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นศูนย์กลาง กุญแจสำคัญของงานที่เราทำในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนหลักของรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของครูและการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อันได้แก่ 1. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 2. การจัดหาเครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้สำคัญต่อคุณครูและนักเรียน 3. การสร้างความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็กนักเรียนซึ่งจะกลายเป็นอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภายภาคหน้าต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่ควรได้รับและเหมาะสมต่อการเรียนในยุคปัจจุบัน
ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมถึงโครงการที่คีนันได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านโมเดลการศึกษาในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม
คีนัน ช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

คีนัน ช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

สถาบันคีนันแห่งอเซีย ได้รับเกียรติเข้าร่วม “การประชุมภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่ 11 หรือ “The 11th Lower Mekong Initiative Regional Working Group Meeting” เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศในกลุ่มสมาชิก ฯ จัดขึ้น ณ เมือง เนปิดอว์ ประเทศเมียนมา วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
“การประชุมภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” จัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2009 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึง ภายใต้พันธกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ภายใต้พื้นฐานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สุขภาพ การเกษตร การเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ความปลอดภัยด้านพลังงาน และ

อ่านเพิ่มเติม
โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลาฯ เผยความคืบหน้าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสตรีชาวไร่อ้อย เป็นไปตามแผน ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลาฯ เผยความคืบหน้าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสตรีชาวไร่อ้อย เป็นไปตามแผน ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เดินหน้าติดตามความคืบหน้า “โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย” เผยจัดอบรมนำร่องเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยในจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม
เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย เปิดตัวโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society” หรือ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” ปฏิบัติการความรู้เชิงรุกเพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เผยอีก 15 ปีไทยมีจำนวนประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และมีแนวโน้มเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากที่สุด เนื่องจากขาดความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม “เชฟรอน-คีนัน” ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ ขานรับนโยบายรัฐปั้นไทยสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม “เชฟรอน-คีนัน” ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ ขานรับนโยบายรัฐปั้นไทยสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือโครงการ Chevron Enjoy Science – สถาบันคีนัน ลงนาม จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ให้เพียงพอกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม
“เชฟรอน – คีนัน” จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ยกระดับคุณภาพแรงงานสายอาชีวะป้อนอุตสาหกรรมภาคเหนือ

“เชฟรอน – คีนัน” จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ยกระดับคุณภาพแรงงานสายอาชีวะป้อนอุตสาหกรรมภาคเหนือ

“เชฟรอน-คีนัน-สวทน.” ร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพประจำภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูแผนส่งเสริมทักษะแรงงานสายอาชีวะป้อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ หนุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

อ่านเพิ่มเติม
ไอบีเอ็ม จับมือ คีนัน และ ม. มหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience”

ไอบีเอ็ม จับมือ คีนัน และ ม. มหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience”

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิดตัวโครงการ “Thai Teachers TryScience” เพื่อนำหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม และคณิตศาสตร์) ของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูไทย ให้มีความสามารถสอดรับกับนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อ่านเพิ่มเติม
เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม”

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม”

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียนในจังหวัด บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

อ่านเพิ่มเติม
เชฟรอน ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2”

เชฟรอน ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2”

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

อ่านเพิ่มเติม