NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” ที่จะมาร่วมกำหนดอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมจากบุคลากรชื่อดังระดับนานาชาติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นี้
เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐให้เข้มแข็งและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จึงร่วมกับ University of North Carolina’s Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health ได้จัดงานเสวานาครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญและรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำเสนอและอภิปรายผลลัพธ์จากกรณีศึกษาและโมเดลการพัฒนาจากนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย เพื่อจุดประกายให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความยินดีที่จะตอบรับคำเชิญจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้ง ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว สำหรับพันธกิจคณะกรรมการกํากับและดูแลสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 1.การขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นชัด 2.การกำหนดพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและผลสำเร็จโครงการภายใต้นโยบายที่ได้กำกับดูแลและนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 4. ปฎิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆตามมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ถือเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในนโยบายสำคัญครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมุ่งเน้นการดำเนินโครงการด้านการศึกษาด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดรูปแบบทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับงานในอนาคตได้ เป้าหมายของเราคือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในระบบการศึกษาโดยเปลี่ยนจากระบบการเรียนรู้แบบท่องจำไปสู่การใช้ระบบการเรียนรู้แบบทันสมัย
การเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นศูนย์กลาง กุญแจสำคัญของงานที่เราทำในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนหลักของรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของครูและการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อันได้แก่ 1. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 2. การจัดหาเครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้สำคัญต่อคุณครูและนักเรียน 3. การสร้างความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็กนักเรียนซึ่งจะกลายเป็นอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภายภาคหน้าต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่ควรได้รับและเหมาะสมต่อการเรียนในยุคปัจจุบัน
ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมถึงโครงการที่คีนันได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านโมเดลการศึกษาในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

คีนัน ช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

สถาบันคีนันแห่งอเซีย ได้รับเกียรติเข้าร่วม “การประชุมภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่ 11 หรือ “The 11th Lower Mekong Initiative Regional Working Group Meeting” เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศในกลุ่มสมาชิก ฯ จัดขึ้น ณ เมือง เนปิดอว์ ประเทศเมียนมา วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
“การประชุมภูมิภาคประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” จัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2009 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึง ภายใต้พันธกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ภายใต้พื้นฐานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สุขภาพ การเกษตร การเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ความปลอดภัยด้านพลังงาน และ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลาฯ เผยความคืบหน้าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสตรีชาวไร่อ้อย เป็นไปตามแผน ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เดินหน้าติดตามความคืบหน้า “โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย” เผยจัดอบรมนำร่องเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยในจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม

เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย เปิดตัวโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society” หรือ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” ปฏิบัติการความรู้เชิงรุกเพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เผยอีก 15 ปีไทยมีจำนวนประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และมีแนวโน้มเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากที่สุด เนื่องจากขาดความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม “เชฟรอน-คีนัน” ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ ขานรับนโยบายรัฐปั้นไทยสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือโครงการ Chevron Enjoy Science – สถาบันคีนัน ลงนาม จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ให้เพียงพอกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมสู่ฮับยานยนต์เอเชียภายใน 5 ปี นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม

“เชฟรอน – คีนัน” จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ยกระดับคุณภาพแรงงานสายอาชีวะป้อนอุตสาหกรรมภาคเหนือ

“เชฟรอน-คีนัน-สวทน.” ร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพประจำภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูแผนส่งเสริมทักษะแรงงานสายอาชีวะป้อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ หนุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

อ่านเพิ่มเติม

ไอบีเอ็ม จับมือ คีนัน และ ม. มหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience”

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิดตัวโครงการ “Thai Teachers TryScience” เพื่อนำหน่วยการเรียนรู้ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม และคณิตศาสตร์) ของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูไทย ให้มีความสามารถสอดรับกับนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อ่านเพิ่มเติม

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม”

เชฟรอนผนึกขอนแก่นจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสะเต็ม” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียนในจังหวัด บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

อ่านเพิ่มเติม

เชฟรอน ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2”

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

อ่านเพิ่มเติม