ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อภาคธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมั่นคง

“โรงแรมก็เริ่มเตรียมพร้อมปรับตัวหากทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติในอนาคต พนักงานในปัจจุบันต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น เมื่อเจอสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยทำมาก่อน ก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ออกว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงเมื่อคิดเป็นแล้วก็ต้องสื่อสารให้ได้อย่างเข้าใจ การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและการเรียนรู้โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ คุณพิมพ์ณฎา รัฐกรเกียรติกุล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรของโรงแรมเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งคุณพิมพ์ณฎาได้กล่าวว่า “บุคลากรหลาย ๆ คนยังมีอุปสรรคที่ต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หลาย ๆ คนเข้าใจการทำงานในภาคบริการจะเป็นงาน Routine ที่ทำวนไปมา หากแต่ถ้าได้ฝึกคิดวิเคราะห์กับเนื้องานจริง ๆ พนักงานจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้ ไม่ใช่รอเรียกหัวหน้างานมาคอยแก้ไขปัญหาอย่างเดียว จะสามารถนำสิ่งที่คิดและสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเลย และก็จะช่วยให้การบริการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้”
คุณพิมพ์ณฎา ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิซิตี้ และดำเนินงานโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชน เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการฯ คุณพิมพ์ณฎา ก็ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซี่งสามารถนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงแรมได้ และเป็นเหมือนการมาเติมเต็มในการพัฒนาทักษะการด้านการทำงานของพนักงานโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น และพนักงานที่เข้าฝึกอบรมก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับการทำงานจริงได้
นอกจากเรื่องทักษะในศตวรรษที่

อ่านเพิ่มเติม

เพราะแรงงานยุคใหม่ต้องมีทักษะให้ตรงจุด

“พนักงานระดับปฎิบัติการในภาพรวมยังขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทำให้เวลาเจอสถานการณ์ที่ต่างจากที่เคยทำมาก่อนจะทำงานไม่ได้ ต้องรอถามหัวหน้าอย่างเดียว ทำให้แรงงานคนไทยเสียเปรียบแรงงานต่างชาติที่เข้ามาหางานในเมืองไทยค่อนข้างมาก หากเรายกระดับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำ รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีได้ เราจะสามารถมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราได้อย่างเห็นได้ชัด” มุมมองจาก คุณพรรณิดา เพ็งพิกุล เกี่ยวกับทักษะสำคัญที่แรงงานยุคปัจจุบันต้องเร่งพัฒนาตนเอง
คุณพรรณิดา เพ็งพิกุล หรือคุณหญิง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Talent & Culture Manager โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20) และเป็นหนึ่งในตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการ “เตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม” ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชนที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้ โดยคุณหญิงเป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ กับคีนัน โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะด้านต่าง ๆ ที่เยาวชนต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือทักษะ 4C
คุณหญิง เล่าเพิ่มเติมว่า พนักงานระดับปฎิบัติการในภาพรวมยังขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ OSMEP

“คีนัน” และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

จับมือ ร่วมเป็นพันธมิตรแห่ง ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมก้าวสู่ระดับโลก
ไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำข้างทาง หรือร้านค้าที่ตกแต่งสวยงาม ภายในอาคารสูง 3 ชั้น ใจกลางกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ร้านตัดเย็บผ้าขนาดย่อม ธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย ถึงกระนั้นในช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมต้องต่อสู้และปรับตัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการหยุดชะงักทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าธุรกิจขนาดเล็กของไทย กว่าสามล้านรายนั้น จะสามารถอยู่รอดได้อย่างไร ในสถานการณ์เช่นนี้
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ประกอบการเหล่านั้น แต่ดร.วิมลกานต์ ก็ได้เล็งเห็นข้อดีและความได้เปรียบของธุรกิจขนาดย่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ในอดีตความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ไอน้ำ ก็จะมีแต่บริษัทขนาดใหญ่และมีเงินทุนมหาศาลเท่านั้นที่จะสามารถมีได้ อย่างไรก็ตามในยุคดิจิทัล ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการชำระเงินออนไลน์ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น ซึ่ง ดร.วิมลกานต์ ได้แนะนำวิธีเหล่านี้ ให้กับพ่อค้าขายหม่ำ (ไส้กรอกอีสาน) ในจังหวัดขอนแก่น ให้เริ่มขายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากเดิมอีกด้วย
สำหรับมุมมอง

อ่านเพิ่มเติม

ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในช่วงแรกที่ ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ได้เริ่มต้นทำงานกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการปรับปรุงแผนการศึกษาในประเทศไทย เมื่อปี พ. ศ. 2555 ซึ่ง ณ เวลานั้นคีนันได้ทำงานให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) ใน 10 จังหวัดของประเทศไทย ถึงแม้ว่า ดร. อ้อมใจ จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แต่ดร.อ้อมใจก็รู้สึกประทับใจในเป้าหมาย และผลลัพธ์การดำเนินงานของคีนัน ดังนั้นเมื่อคีนัน เรียนเชิญ ดร. อ้อมใจ เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ   ดร. อ้อมใจ ก็ไม่ที่จะลังเลที่จะตอบรับโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ นี้ในทันที
ดร. อ้อมใจ กล่าวว่า การทำงานด้านการพัฒนาการศึกษากับคีนัน

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Nisagon Khongphaitoon: IBM

Since February 2015, Dear has served as the Corporate Citizenship & Corporate Affairs Professional at IBM Thailand, and is responsible for ensuring IBM’s values and business needs are met by developing partnerships that leverage IBM’s technology and expertise to solve community problems and improve lives. Working with her colleagues

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Thikumporn Wichienchur: Director, Women’s Correctional Institution for Drug Addicts

The Correctional Institution is grateful to the Citi Foundation and Kenan Foundation Asia for providing financial literacy training to detainees. This aligns with our goal of providing corrections opportunities and developing new positive habits in the detention center. We believe the ‘At-Risk Women Financial Literacy’ program, provides positive encouragement

อ่านเพิ่มเติม