โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเฟซบุ๊ก”

ภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากการใช้ชีวิตแนววิถีใหม่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรููปแบบการทำธุุรกิจจากเดิมที่พบปะกันตัวต่อตัว เป็นการทำธุุรกิจรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การลดโอกาสในการแพร่เชื้อในอนาคต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทางการค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จึงจัดทำโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โครงการฯ จะเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 55 คน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก มูลนิธิคีนันฯคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาดออนไลน์และพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของการตลาด เพื่อสร้างอนาคตให้แก่กลุ่มเกษตรกร สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Boost with Facebook: An inclusive digital capacity building program for Thai MSMEs

โครงการ อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
Facebook (January 2019-December 2019)
ที่มาโครงการ:
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 3 ล้านผู้ประกอบการและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็น 42% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอีกกว่า 80%  อย่างไรก็ตามระบบธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยบางกลุ่มในการปรับตัวเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซเนื่องจากยังขาดทักษะ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีซึ่งปัจจัยดังกล่าวมักเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของประชากรบางกลุ่มเป็นผลให้ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยเพื่อสอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุคดิจิทัล 4.0 คือการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดแข่งขันบนอีคอมเมิร์ซได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกลุ่มประชากร อาทิ กลุ่มประชากรในเขตชนบท กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI)  กลุ่มคนพิการ ชนกลุ่มน้อย รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มสตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์ โดยกลุ่มดังกล่าวยังคงเผชิญอุปสรรคด้านการได้รับโอกาสเข้าถึงการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นผลให้บางส่วนได้ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรเหล่านี้เข้าถึงความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเป็นการสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

เกี่ยวกับโครงการ:
โครงการ “อบรมการตลาดดิจิทัลขยายฐานธุรกิจ ผ่านการโปรโมทโพสต์บนเฟซบุ๊ก” จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนให้การสนับสนุนกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาส ด้วยการติดทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดย เฟซบุ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นคงในด้านอาชีพ

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่คีนันได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านการบริหารโครงการอย่างใกล้ชิดจากมูลนิธิซิตี้ และธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ในการดำเนินโครงการอบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ขาดเสถียรภาพทางอาชีพและการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญจากซิตี้แบงก์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน”

จากความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนามาอย่างยาวนานระหว่างคีนันและมูลนิธิซิตี้ ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการซิตี้พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนการเงินชุมชนและแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจระดับโลก “5by20” ของโคคา-โคลา ที่มุ่งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสตรีในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา จำนวน 5 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

อ่านเพิ่มเติม

MAXIMIZING AGRICULTURAL REVENUE THROUGH KNOWLEDGE, ENTERPRISE DEVELOPMENT, AND TRADE : MARKET

คีนันให้การสนับสนุนนาธานแอสโซซิเอทในโครงการด้านการรักษาสุขอนามัยในอาหาร หรือโครงการ MARKET (Maximizing Agricultural Revenues through Knowledge, Enterprise Development and Trade Support) ในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ในปี พ.ศ. 2557 คีนันได้ดำเนินโครงการอบรมที่ด้สร้างแรงบรรดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาด ทักษะในการบริหาร ทักษะการเงิน ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจและทำให้ธุรกิจเติบโต มีผู้ประกอบการจำนวน 74 รายที่ได้เข้ารับการอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACTI-SME

คีนันยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก USAID ให้ดำเนินโครงการ ASEAN Connectivity through Trade and Investment – Helping ASEAN Nurture SME Development (ACTI-HAND)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ REAL Flood Recovery

วิสาหกิจรากหญ้าวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดเล็ก (MSMEs) เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมโดยตรง ในปีพ.ศ. 2554 ภาคกลางของประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ APEC SME Chairmanship

คีนันได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานเอเปคเอสเอ็มอีเนื่องจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคเอสเอ็มอีครั้งที่ 36 37 38 และ 39

อ่านเพิ่มเติม