โครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ”

แม้ว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ร้อยละ 1-2 แต่การว่างงานแฝงหรือการทำงานต่ำระดับ (underemployment) และอัตราการว่างงานของกลุ่มเยาวชนอยู่ในระดับสูง จากผลการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า กลุ่มเยาวชนในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานถึงร้อยละ 5.2ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกลุ่มเยาวชนกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ นำไปสู่การขาดแรงงานที่มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 การว่างงานของกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง 17-24 ปี) มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับหลายประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ผู้หญิงมักได้รับรายได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้น้อยกว่าและยังประสบปัญหาการหางานที่มีความมั่นคงได้ยาก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ในวัฏจักรของความยากจน
โครงการนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเสริมทักษะด้านการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้พวกเขาสามารถมีงานที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและการงาน ดังนั้น จึงเป็นการช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากวงจรของความยากจน และส่งผลทำให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรของพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต อีกทั้ง โครงการฯ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านสังคมที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้และป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

คีนัน กับภารกิจในเวียดนาม เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมข้อปฎิบัตรสำหรับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

ขณะที่ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาก็คือเรื่องค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ทำให้หลายๆองค์กรต้องปรับตัวด้วยการบีบค่าจ้างแรงงานให้ต่ำ ลดค่าจ้างล่วงเวลาลง รวมถึงใส่ใจรายละเอียดความปลอดภัยในที่ทำงานน้อยลงอีกด้วย
ภารกิจเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมข้อปฎิบัตรสำหรับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพการทำงานในระดับอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม ด้วยการให้ความรู้กลุ่มแรงงานให้เข้าใจถึงมาตรฐานการทำงานที่เหมาะสมและสามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยปรับปรุงสภาพการทำงาน รวมถึงรวบรวมคำแนะนำหรือข้อกังวลสำหรับการปฎิบัติตนในสถานที่ทำงาน มาเพื่อใช้ปรับปรุงปฎิบัติต่อไป ด้วยเหตุนี้เองมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและ CSAGA ในประเทศเวียดนามจึงได้ร่วมมือกันเพื่อทำงานกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในส่วนภาครัฐ สมาชิกสหภาพแรงงาน และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบัคนิน (Bac Ninh)
สำหรับโครงการนี้ จะมีการจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในเรื่องระเบียบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับในนิคมอุตสาหกรรม และเน้นย้ำความสำคัญให้กับคณะผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งมั่นพัฒนาระเบียบมาตรฐานแรงงานในโรงงานอย่างเข้มงวด โดยโครงการฯยังช่วยพัฒนาระบบและกลไกลเพื่อติดตามผลและรายงานสถานการณ์อย่างเที่ยงตรงให้กับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และกลุ่มผู้นำเหล่านี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขและประเมินสถานภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับโครงการฯก็คือ การเห็นกลุ่มผู้นำเหล่านี้ ทั้ง 20 คนทั่วประเทศได้มีความรู้และพัฒนาทักษะของตนรวมถึงได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลในโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มแรงงานโรงงาน กลุ่มประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับรวมได้กว่า 6,000 คนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในระดับเดียวกัน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง สร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเจ้าหน้าที่จากเวียดนามศึกษาดูงานการส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการในประเทศไทย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารจากสถาบันทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงจากประเทศเวียดนามได้ศึกษาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ในมุมมองของผู้บริหาร โดยโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบริการต่าง ๆ สำหรับผู้พิการในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่องสิทธิผู้พิการ กฎหมายคุ้มครองผู้พิการ การจัดสวัสดิการและกลไกการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานสามารถถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานบริการทางการแพทย์ในบริบทของประเทศเวียดนาม โดยผู้ศึกษาดูงานจะได้มีการเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในประเทศเวียดนามต่อไป

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบบูรณาการ ทั้งในแผนกบริบาลผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก งานฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน และการฟื้นฟูผู้พิการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำแก่สตรีในประเทศเวียดนาม

คีนันได้รับได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นผู้นำให้แก่สตรีในประเทศเวียดนาม โดยใช้วิธีการที่ก้าวล้ำและดำเนินการแบบบูรณาการเพศภาวะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานรัฐที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีในกรุงฮานอย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

นปี 2557 บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนบางคูวัด ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชนชุมชนบางคูวัด ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาเพียง 30 กิโลเมตร เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาว ปีที่ 1-2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาวระยะที่ 1 และ 2 (LEADI-II) ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในสปป. ลาวและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐ จากความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 1 ทำให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับคีนันในการจัดทำการศึกษาและประเมินโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทำการออกแบบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน และการจัด NGO Connection Day

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ดำเนิน โครงการเข้าสู่ปีที่สามในเดือนธันวาคม 2557 โดยสามารถเข้าถึงองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2553 คีนันซิตี้ประเทศไทย และมูลนิธิซิตี้ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นเจ้าของ และผู้บริหารโรงแรมขนาดเล็กกว่า 300 รายได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย

คีนันร่วมกับเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ในการบริหารโครงการรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือ Thailand NGO Awards ตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ้นเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย

อ่านเพิ่มเติม