โครงการเส้นทางการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล (We Think Digital)

ในปี 2562 มีผู้ที่เพิ่งเชื่อมต่อสู่โลกออนไลน์เป็นครั้งแรกกว่า 500 ล้านคน และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ และขณะเดียวกัน การเชื่อมต่อระหว่างกัน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่การเชื่อมโยงถึงนี้ได้นำมาสู่ความท้าทายในรูปแบบใหม่ คือ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy”  ดังนั้น เราจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการสนทนาผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โครงการ We Think Digital เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัลและสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในประเทศไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกิจกรรม “เส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชน อาทิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของผู้ใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ การสนทนาบนโลกดิจิทัล และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของโครงการ และได้รับการสนับสนุนหลักสูตรและงบประมาณจาก Facebook โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 เมษายน 2558-เมษายน 2562)
โครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็นโครงการความร่วมมือ รัฐ-เอกชน ที่มีมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 960 ล้านบาท)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน

ในปี 2556 คาลเท็กซ์ (บริษัทเชฟรอนประเทศไทย) ร่วมมือกับคีนันในการดำเนินโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญาปลูกต้นกล้าเยาวชน” หรือ “Caltex Fuel Your School” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อชุมชนโครงการนี้ตอบสนองต่อแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำสมุดปกขาว (WHITE PAPER) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM)

ในปี 2557 คีนันได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (BOEING TEL)

แม้ว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ทว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสื่อเหล่านั้นด้วยสาเหตุที่ว่า สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดยังไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

Chevron Career Technical Education Study (CTE STUDY)

คีนันร่วมมือกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดในการจัดทำการศึกษา ซึ่งเป็นการสำรวจความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในด้านทักษะและบุคคลากรและการการเรียนการสอนที่จำเป็นของนักเรียนสายอาชีวะของไทย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จากการสิ้นสุดของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากการปรับคุณภาพชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับวิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ ซึ่งเน้นการท่องจำด้วยการส่งเสริมวิธีการเรียนรู้แบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที (BETTER)

หนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมและส่งผลกว้างไกลมากที่สุดโครงการหนึ่งของสถาบันคีนันฯ คือ โครงการแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที (BETTER) ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดการอบรมด้าน ICT และการเป็นผู้ประกอบการให้แก่แรงงานไทยจำนวนกว่า 50,760 คนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการฯได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ BCILL

ในปีพ.ศ. 2555 สถาบันคีนันฯร่วมกับ USAID ดำเนินโครงการด้านการศึกษาเป็นโครงการแรกในสปป. ลาวที่ USAID ให้การสนับสนุนในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาและกีฬาและ Rural Research and Development Training Center (RRDTC) ของสปป. ลาวและบริษัทนาธานแอสโซซิเอทส์ในโครงการ Building Capability for ICT-enabled Learning Laos (BCILL)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทบทวนมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาไทย

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based education) คีนันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้ร่วมมือกัน เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม