JUSTJOBS NETWORK: การทํางานที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่มสตรี

โครงการศึกษาด้านโอกาส ต้นทุน และผลลัพธ์ของการทํางานที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุมสตรี ในประเทศไทย กัมพูชาและเมียนมาร์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาแนวทางส่งเสริมโอกาสในการทํางานบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้หญิงที่ทํางานที่บ้าน และการจัดลําดับความสําคัญของนโยบายที่ส่งเสริมการทํางานของกลุ่มผู้หญิง ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทําางาน ภายใต้ประเด็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึงและความเท่าเทียม 2) ความยืดหยุ่นในการทําางาน 3) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 4) สถานะในครอบครัวและสังคม โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ 2 รูปแบบเป็นพื้นที่เป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ และพื้นที่ที่มีการใช้งานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในระดับก้าวหน้า ได้แก่ ประเทศไทย ซึ่งการจัดกลุ่มพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวมุ่งให้เกิดการนําแนวปฎิบัติที่ดีของประเทศไทย มาใช้ในการจัดทํานโยบายต้นแบบในประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ สําหรับลักษณะการทํางานที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาของทั้ง 3 พื้นที่ประกอบด้วย การทําาธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social media for business) ธุรกิจการส่งอาหารถึงที่ (Food delivery) การค้าปลีกออนไลน์ (Online retail) และงานที่ทําจากที่ใดก็ได้ (Crowd work)

Read More

Mekong Inspiring Women Entrepreneurs (WE Inspire)

การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขงกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งความเป็นอยู่และวิถีชีวิตพื้นบ้าน รวมไปถึงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน รายได้ และวัฒนธรรมของผู้คนกว่า 60 ล้านชีวิต การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยิ่งตอกย้ำความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีค่าแรงต่ำและมีโอกาสการเข้าถึงการจ้างงานได้อย่างจำกัด โดยพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นแหล่งชุมชนที่มีรายได้ต่ำ อันประกอบไปด้วย ชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติ
ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจะเสริมความรู้และทักษะให้กับกลุ่มสตรีเพื่อต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และปลูกฝังพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มสตรีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยโครงการฯ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับสตรี พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการหญิงรายย่อยให้สามารถเข้าถึงประกันสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจและความต้องการทางด้านสุขภาพ โครงการฯ จะมอบตัวเลือกทางสุขภาพและการเงินระดับพรีเมี่ยม และการฝึกอบรมทางธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะและสร้างความมั่นใจในการจัดการด้านการเงิน
กิจกรรมของมูลนิธิคีนันฯ จะประกอบไปด้วย การมอบความรู้ด้านสาธารณสุขควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและประกัน มาพร้อมกับการตรวจสุขภาพและทำความรู้จักกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โครงการฯ จะจัดการฝึกอบรมทางด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้ด้านดิจิทัลและการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการ ให้กับผู้ประกอบการระดับรากหญ้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหญิงที่เข้าร่วมโครงการจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกลุ่มสตรีจากโครงการ เครือข่าย และโครงการริเริ่มอื่น ๆ อีกทั้งยังจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจบทบาททางเพศอีกด้วย
โครงการฯ มุ่งที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และระบบอาหารให้กับชุมชน รวมไปถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในอนาคต การฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ

Read More

โครงการ “ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น” ฐานประชากรสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานพหุภาคีเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด 2) ริเริ่มความความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคี จัดเวทีและสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และภารกิจเพื่อร่วมกำหนดข้อริเริ่มและหัวข้อสำคัญสำหรับแถลงการณ์การวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด และ 3) เพื่อจัดการประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) (ระยะที่ 1) และการประกาศแถลงการณ์แห่งความร่วมมือ (ระยะที่ 2) ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ร่วมลงความเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด และผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานในเชิงปฏิบัติภายใต้แถลงการณ์ดังกล่าว
โครงการนี้ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และพันธมิตรจะสร้างความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน โดยเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมระดับนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายประเด็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาดและประสบปัญหาจากอนามัยเจริญพันธ์ุที่ไม่เหมาะสม หลังจากนั้น ในระยะที่ 2 มูลนิธิคีนันฯ และพันธมิตรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดตั้งเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการทำงานที่นำไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงในการทำงานร่วมกันในอนาคต
ผลลัพธ์จากโครงการนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมประชุมระดับนโยบาย และการรวมตัวกันเพื่อประกาศแถลงการณ์ด้านการวางแผนครอบครัวอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ มูลนิธิคีนันฯ จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการอีกด้วย

Read More

การฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กในช่วงวิกฤตโควิด-19

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสังคมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ในการส่งต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะมาช่วยยกระดับศักยภาพของผู้หญิงเจ้าของธุรกิจ โดยโปรแกรมจะเน้นการพัฒนาในเรื่องการตลาดดิจิทัล การจัดการบัญชี รวมถึงทักษะที่โดดเด่นในเพศหญิง และการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ จุดประสงค์คือเพื่อช่วยผสานความรู้ทางการเงินเข้ากับทักษะอื่น ๆ ทำให้เจ้าของธุรกิจบรรลุแผนการลงทุน และดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง
คีนันจะจัดการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การเงินธุรกิจ และทักษะที่โดดเด่นในเพศหญิง แก่ผู้หญิงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 350 คนจาก 3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด- 19 ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงที่ว่างงานจากภาคการบริการและการท่องเที่ยว นักศึกษาอาชีวะจบใหม่ที่ประสบปัญหาในการหางาน และเจ้าของธุรกิจหญิงที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจและมีความต้องการเสริมทักษะการตลาดและการบริหารจัดการเงิน
โดยโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความรู้ด้านการตลาดและการเงิน การบริหารจัดการเงิน และหลักการพัฒนาธุรกิจ แก่ผู้นำหญิงในธุรกิจขนาดเล็กทั้ง 350 คน โดยตลอดทั้งโปรแกรม ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด นำไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจหรือการบริการทางการเงินอื่น ๆ

Read More

โครงการเส้นทางการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล (We Think Digital)

ในปี 2562 มีผู้ที่เพิ่งเชื่อมต่อสู่โลกออนไลน์เป็นครั้งแรกกว่า 500 ล้านคน และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ และขณะเดียวกัน การเชื่อมต่อระหว่างกัน ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่การเชื่อมโยงถึงนี้ได้นำมาสู่ความท้าทายในรูปแบบใหม่ คือ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy”  ดังนั้น เราจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการสนทนาผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โครงการ We Think Digital เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัลและสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในประเทศไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกิจกรรม “เส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชน อาทิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของผู้ใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ การสนทนาบนโลกดิจิทัล และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของโครงการ และได้รับการสนับสนุนหลักสูตรและงบประมาณจาก Facebook โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่

Read More

โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเฟซบุ๊ก”

ภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากการใช้ชีวิตแนววิถีใหม่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรููปแบบการทำธุุรกิจจากเดิมที่พบปะกันตัวต่อตัว เป็นการทำธุุรกิจรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การลดโอกาสในการแพร่เชื้อในอนาคต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทางการค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จึงจัดทำโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โครงการฯ จะเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 55 คน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก มูลนิธิคีนันฯคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาดออนไลน์และพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของการตลาด เพื่อสร้างอนาคตให้แก่กลุ่มเกษตรกร สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Read More

โครงการชุมชนฮาราปัน

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้สนับสนุนการเชื่อมต่อของสมาชิกชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย “ชุมชนฮาราปัน” หรืออีกความหมายหนึ่งว่า “ชุมชนแห่งความหวัง” ได้เสริมศักยภาพผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้เชื่อมต่อสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่สังคมสมานฉันท์
โครงการชุมชนฮาราปันได้อบรมทักษะการเป็นผู้นำและทักษะความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และเยาวชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโครงการในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน เยาวชนจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญ โครงการของเยาวชนเชื่อมต่อสมาชิกในชุมชนที่มีความหลากหลาย แต่มีความสนใจร่วมกันในการสนับสนุนเยาวชน เยาวชนจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับชุมชน และสนับสนุนความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกในชุมชน
หลังจากการฝึกอบรม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนของโครงการชุมชนฮาราปันในโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ  คีนันได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และส่งต่อองค์ความรู้ของโครงการฯ ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนของโครงการชุมชนฮาราปันเติบโตเป็นฟันเฟืองที่ยั่งยืน ในการสร้างความเชื่อมั่นและรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โครงการชุมชนฮาราปันจะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนจำนวน 1,450 คน และบุคลากรจากโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 600 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยกิจกรรมของเยาวชนจะสร้างผลเชิงบวกให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อีกกว่า 6,400 คน นอกจากนี้ โครงการชุมชนฮาราปันจะเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการเชื่อมต่อสมาชิกชุมชนเข้าด้วยกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

Read More

โครงการเตรียมทักษะด้านบริการแก่เยาวชนไทยสู่การโรงแรม

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ให้แก่
1) เยาวชน หรือพนักงานโรงแรมในระดับเริ่มต้น (Entry level) หรืออดีตพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 100 คน
2) นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 140 คน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้ได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ โครงการ ฯ ยังเชื่อมโยงทักษะด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line Official ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มูลนิธิคีนันฯ จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคการบริการระดับสูง รวมถึงกลุ่มพนักงานโรงแรม และอดีตพนังงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเป็นผู้นำ รวมทั้งทักษะด้านการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line

Read More

โครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ”

แม้ว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ร้อยละ 1-2 แต่การว่างงานแฝงหรือการทำงานต่ำระดับ (underemployment) และอัตราการว่างงานของกลุ่มเยาวชนอยู่ในระดับสูง จากผลการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า กลุ่มเยาวชนในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานถึงร้อยละ 5.2ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกลุ่มเยาวชนกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ นำไปสู่การขาดแรงงานที่มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 การว่างงานของกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง 17-24 ปี) มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับหลายประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ผู้หญิงมักได้รับรายได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้น้อยกว่าและยังประสบปัญหาการหางานที่มีความมั่นคงได้ยาก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ในวัฏจักรของความยากจน
โครงการนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเสริมทักษะด้านการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้พวกเขาสามารถมีงานที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและการงาน ดังนั้น จึงเป็นการช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากวงจรของความยากจน และส่งผลทำให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรของพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต อีกทั้ง โครงการฯ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน โดยการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านสังคมที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้และป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม
มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการทำงานให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ๆ

Read More