พัฒนาชุมชนด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่

ครั้งแรกที่ “หนุงหนิง” นักเรียนจากโรงเรียนวัดบางคูวัด ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัดเมื่อสองปีที่แล้วเธอค่อนข้างขี้อาย เธอเล่าว่าเธอเป็นคนที่ “ขาดความมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้าคนหมู่มาก และไม่ใช่คนที่กล้าแสดงออกเลย”

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้เขียน: คุณพีรานันต์ ปัญญาวรานันท์ การพัฒนาโครงการด้าน CSR หรือ โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสังคมชุมชนนั้นๆ ความซับซ้อนอยู่ที่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย นับตั้งแต่ชุมชน สถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น องค์กรอิสระ ภาครัฐ กลุ่ม NGO หรือบริษัทคู่ค้าอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาที่สามารถส่งผลคุณภาพชีวิตในสังคมนั้นๆ พัฒนาขึ้น…

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชน: บางคูวัดโมเดล

ผู้เขียน: พีรานันต์ ปัญญาวรานันท์ ตำบลบางคูวัดเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และทุ่งข้าว เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของชุมชนทั้งในแง่ของความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่หลากหลาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงเลือกพื้นที่ชุมชนบางคูวัดดำเนินโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตำบลบางคูวัด หรือ “ThaiBev – Leadership…

อ่านเพิ่มเติม