BOEING EPBL ประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2564

ข่าวการประชุมก่อนเริ่มโครงการ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Ministry of Education and Training: MOET) จัดการประชุมเพื่อ

นำเสนอโครงการเทคโนโลยีเสริมการสอน (Technology Enhanced Learning: TEL) ในประเทศเวียดนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับผู้มีส่วนร่วม
แนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมจัดตั้งโครงการ
หารือและลงนามเพื่อดำเนินโครงการ

 
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การอำนวยการของ ดร. Nguyen Xuan Thanh อธิบดีกรมมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม เพื่อรวบรวมตัวแทนจากกระทรวง ได้แก่ Pham Xuan Tien รองผู้อำนวยการแผนกศึกษาธิการและฝึกอบรมประจำกรุงฮานอย (Hanoi Department of Education and Training: DoET)

อ่านเพิ่มเติม

BOEING EPBL ประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2564

ข่าวการฝึกอบรมครูต้นแบบ

ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Ministry of Education and Training: MOET) จัดกการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูต้นแบบในประเทศเวียดนาม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: E-PBL) 101, 102 และโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Enhanced Learning: TEL)

อัพเดทสถานะและนโยบายด้านสะเต็มศึกษาในภาคการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565
ชี้แจงบริบทการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐานคุณภาพสูงจากตัวอย่างระดับสากล
มอบองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและออกแบบเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อใช้ในการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ยกตัวอย่างโครงการสะเต็มศึกษาที่จะนำไปใช้และดัดแปลงเพื่อการฝึกอบรมครูต้นแบบและการสอนในสถานศึกษา

 
ครูต้นแบบทั้ง 11 ท่าน พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้านการศึกษาจากหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม

4 เทรนด์การศึกษา เตรียมนักเรียนอย่างไรในโลกยุค 4.0

บริบทของภาคการศึกษากำลังพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่ในห้องสอบ ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ผลวิจัยจาก McKinsey Digital เปิดเผยว่า จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรืออุตสาหกรรมยุค 4.0 ทำให้อาชีพกว่า 60% มีเนื้องาน 1 ใน 3 เป็นงานที่สามารถทำแบบอัตโนมัติได้ การปฏิวัติครั้งนี้ส่งผลต่อทักษะที่จำเป็นในอนาคตของนักเรียนอย่างยิ่ง โดยในปี พ.ศ. 2559 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum :WEF) มีรายงานที่กล่าวถึงทักษะที่จะเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ทักษะการเข้าสังคม และทักษะกระบวนการ ดังนั้นการศึกษายุค 4.0 จึงต้องปรับตัวตามยุคสมัย โดยเริ่มต้นที่ความเข้าใจถึงสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กจบใหม่ในอนาคต และนี่คือ 4 ตัวอย่างสิ่งใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับการศึกษายุค 4.0

 ระยะเวลาและอิสระในการศึกษา

ผู้เรียนมีอิสระที่จะเรียนรู้ที่ไหน

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์สำหรับทุกคน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่คุ้นเคย

หากลองนึกย้อนกลับไปในวัยเด็ก ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของหลาย ๆ คนคงมีภาพเคยชินที่คล้ายกัน คือ การจำสูตร กฎ ทฤษฎี การทำตามตัวอย่าง หากใครสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในหนังสือเรียนและทำข้อสอบได้ นับว่าประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลในการเลือกใช้สูตร วิธีคิด หรือที่มาของสูตร ทำให้นักเรียนต้องท่องจำสูตรจำนวนมากด้วยความไม่เข้าใจ ยิ่งเข้าสู่ชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น ยิ่งต้องจำสูตรและวิธีการแก้โจทย์มากขึ้น และทำโจทย์จำนวนมากเพื่อให้จำได้และเกิดความเคยชิน ในวิชาคณิตศาสตร์ครูมักจะบอกว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร และเริ่มการสอนด้วยการเขียนสูตรบนกระดาน เมื่ออธิบายสูตรจบ ก็จะตามมาด้วยโจทย์ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดที่ใช้สูตรนั้น ๆ หลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนทำโจทย์เพิ่ม โดยโจทย์ใหม่มีรูปแบบวิธีคิดการใช้สูตรที่คล้ายเดิม เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจวิธีการนำสูตรไปใช้ ในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการบรรยายบทบาทของครูมักเป็นผู้ส่งสารและนักเรียนเป็นผู้รับสารเท่าที่ครูบอกในห้องเรียน ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนในการมองเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน คณิตศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่นักเรียนหลายคนเข้าใจว่าเรียนไปเพื่อนำไปสอบเลื่อนชั้นเท่านั้น และนักเรียนหลายคนอาจมีคำถามว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปเพื่ออะไร ในชีวิตจริงก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันของทุกคน เพียงแต่วิธีการสอนในห้องเรียนด้วยวิธีการบรรยายยังไม่เอื้อต่อการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งคณิตศาสตร์และโลกของชีวิตประจำวันเท่านั้น ดังเช่นตัวอย่างด้านล่าง
“โต๊ะสี่เหลี่ยม 1 ตัว นั่งได้ 4 คน หากต้องการจัดโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันโดยนำโต๊ะมาต่อกันเป็นแนวยาว 1 แถวจะนั่งได้กี่คน?”
จากโจทย์ข้างต้น หากเป็นการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการบรรยาย ครูจะสอนสูตรที่ใช้ในการแก้โจทย์แล้วให้นักเรียนแทนค่าตัวเลขต่าง ๆ ในสูตร

อ่านเพิ่มเติม

ถอด 4 บทเรียนสำหรับ SME ไทย จากงาน ‘ปลดล็อค SME ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค Next Normal’

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ‘ปลดล็อค SME ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค Next Normal’ พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรและบริษัทชั้นนำที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), Facebook ประเทศไทย, บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด., บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai), บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) (LINE Thailand), บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด (JD Central), เดอะ แมคคินซี่ โกลบอล

อ่านเพิ่มเติม

ครูไทยปรับตัวปรับใจอย่างไรในยุคโควิด-19

ปีครึ่งแล้วที่เราอยู่กับโควิด แรกเริ่มเราหวังว่าถ้าอดทนเพียงไม่กี่สัปดาห์ งดออกจากบ้าน เลื่อนเปิดโรงเรียน แล้วโควิดจะหายไป  แต่เมื่อสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับมุมมอง ปรับแผนการทำงาน และลองคิดใหม่ว่าหากโควิดยังอยู่กับเราไปอีกสักระยะ นักเรียน ผู้ปกครอง และครูจะต้องปรับตัวปรับใจอย่างไร เพื่อให้กระบวนการการเรียนรู้ยังดำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยหรือเกิดความเครียดมากจนเกินไป
มูลนิธีคีนันแห่งเอเซียได้รับฟังปัญหาจากครูในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้  และเราได้รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาของครูไทยและต่างประเทศเพื่อหาทางออกให้การศึกษาไทย  เราตระหนักว่าความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูในท้องถิ่นมีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน   ท้ายที่สุดแล้ว นักเรียนไทยต้องการตัวเลือกที่หลากหลายและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่  นโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอ ทำให้ภาคเอกชนกลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผ่านวิกฤตครั้งนี้
เรียนออนไลน์ หลากหลายช่องทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอช่องทางการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเรียนออนไลน์ ได้แก่ การเรียน On Air, Online, On-Demand, On-Hand และ On-Site แต่ในกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์และเครื่องมือการสอน ตัวเลือก  On-Hand   หรือการสอนผ่านใบงานและหนังสือเรียนจึงเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีการระบาดหนักทำให้การรับ-ส่งใบงานไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้การเรียนรู้ต้องหยุดชะงัก
จากข้อจำกัดดังกล่าว ครูไทยจึงต้องคิดค้นวิธีสอนอื่น ๆ เพื่อทดแทนการเรียนออนไลน์ เช่น สอนผ่านวิทยุ  หรือตัดต่อวิดิโอให้เป็นไฟล์เล็ก

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักเครื่องมือ Buyer Persona: ขายของได้ แค่เข้าใจลูกค้า

“ทำไมมี follower หลักหมื่น แต่ขายของไม่ได้?” คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจาก SME ไทย โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการรายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัล Boost with Facebook กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สาเหตุของความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งพบว่ามาจากการที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ทำให้หลายครั้งผู้ติดตามเพจที่มีจำนวนมากนั้นไม่ได้มีความสนใจในธุรกิจจริง ๆ หรือการตลาดที่สื่อสารออกไปนั้นไม่ได้ตรงกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อ
การเข้าใจลูกค้า ถือเป็นจุดสตาร์ทสำคัญของการทำการตลาด ยิ่งในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง เช่น ในโลกออนไลน์ที่การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทุกคนต่างหวังใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวเองได้ลึกซึ้ง สามารถมอบเสนอที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ก็จะยิ่งมีโอกาสนำเสนอสินค้าหรือบริการได้โดนใจเหนือคู่แข่ง Buyer Persona เป็นตัวช่วยเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการสร้างการตลาดแบบรู้ใจเพื่อเปลี่ยนสถานะธุรกิจให้กลายเป็น “คนรู้ใจ” ของลูกค้ายุคดิจิทัล
Buyer Persona ตุ๊กตาจำลองลูกค้าของคุณ
Buyer Persona คือ “ตุ๊กตา” หรือตัวละคร ที่จำลองลักษณะของลูกค้าในอุดมคติของธุรกิจอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรือลักษณะทั่วไป เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ รายได้ ฯลฯ แต่ระบุลงลึกไปถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจออนไลน์จากสินค้าการเกษตร

“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจ เมื่อสินค้ามีราคาต่ำลง ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาวิธีที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาดีขึ้น โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่นเดียวกับ “คุณอำมร บรรจง” ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการจัดรายการวิทยุ ที่ครอบครัวประสบกับภาวะที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เธอจึงตัดสินใจแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิในชื่อแบรนด์ “ข้าวนาย่าสี” ที่เริ่มธุรกิจผ่านตลาดออนไลน์ทาง Facebook ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยแนวคิดที่ว่า “ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ ผลิตแบบวิถีชาวบ้านจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง” และเชื่อว่า “การบอกปากต่อปาก” คือ การขยายกลุ่มลูกค้าที่ดีวิธีหนึ่ง
เมื่อไม่ต้องทำงานประจำ คุณอำมรจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและขายสินค้าข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะ แต่ความตั้งใจนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้สนใจร่วมกลุ่มทำธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสุขและประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน
การเข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” ที่ดำเนินการจัดการอบรมโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ช่วยให้คุณอำมรได้พบเพื่อนใหม่ ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Facebook Business Page รู้จักการจัดการระบบบัญชีการเงินในธุรกิจออนไลน์ของตนเอง การคิดจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและได้กำไร สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณอำมรให้ประสบความสำเร็จตามแผนโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
หัวใจหลัก 3 ประการ ที่คุณอำมรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ ไม่ไกลเกินฝัน

คุณเจนจิรา พลซา (เจน) ปัจจุบันเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเป็นคู่ค้ากับ Unilever Life เธอมีเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า “Fit & Healthy By Jane” เพื่อนำเสนอตัวตนของเธอที่เป็นคนรักสุขภาพ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ
คุณเจนมีความเห็นว่า ธุรกิจออนไลน์สามารถเริ่มได้จากธุรกิจเล็ก ๆ และไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ขอเพียงมีใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะศึกษาข้อมูล มองหาเครื่องทุ่นแรงมาใช้ก็สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในตลาดได้ ตัวอย่างเช่น Facebook Business Page ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เธอนำมาใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารที่ตรงจุด อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจออนไลน์ก็ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทาย ปัจจุบันคนเริ่มหันมาทำธุรกิจกับบริษัท Unilever Life กันเยอะขึ้น ทำให้คุณเจนต้องพยายามรักษาฐานลูกค้า หมั่นเรียนรู้กลุ่มคนรอบตัว เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างจุดขายให้โดดเด่นท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน กระทั่งเธอได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” ที่จัดการอบรมโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการตลาดออนไลน์ของผู้สูงวัย ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยให้คุณเจนเข้าใจรูปแบบธุรกิจออนไลน์มากขึ้น มาพร้อมกับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างตัวตนในเพจอย่างไรให้น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพดี มีรายได้ เริ่มที่ตัวเรา

“ถ้าเราชอบที่จะทำอะไร ขอให้ลงมือทำ หมั่นเรียนรู้ให้มาก หากไม่เรียนรู้ เราจะทำอะไรไม่ทันโลกใบนี้แล้ว”

มุมมองความคิดดี ๆ ที่มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้รับฟังจากการพูดคุยกับ “คุณอุ้ย สุจิรา เจริญจิตร์” ผู้เข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” อดีตพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ปัจจุบันได้เกษียณอายุงาน และหันมาทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ในการดูแล ผลิต และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี หรือชื่อสั้น ๆ ที่เราคุ้นหูว่า สินค้าออร์แกนิค
จุดเริ่มต้นของความสนใจในสินค้าออร์แกนิคของคุณอุ้ยเริ่มจากความเจ็บป่วยในอดีตของตัวเองเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้คุณอุ้ยหันมาดูแลสุขภาพและใส่ใจการใช้ชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและปลอดโรคภัย คุณอุ้ยจึงได้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้สินค้าออร์แกนิคผ่านการศึกษาด้วยตัวเองและการใช้ชีวิตร่วมกับชาวไร่ชาวสวน
ทว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ… แม้ว่าคุณอุ้ยจะวางแผนก่อนเกษียณอายุงานมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาลงทุนเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจ คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดต่างไม่เห็นด้วย หากคุณอุ้ยต้องมาทำธุรกิจสินค้าออร์แกนิคอย่างเต็มตัว เพราะทำงานสายการเงินมาตลอด จึงไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริง ๆ จัง ๆ ทำให้คุณอุ้ยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งลองผิดลองถูก หมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในหลาย ๆ ขั้นตอน
ในปี พ.ศ. 2556

อ่านเพิ่มเติม