Blog (TH)

ความรู้ทางการเงิน – กุญแจปลดล๊อคหนี้ครัวเรือน

ม.ค. 26,2023

ด้วยบทบาทของแม่ที่มีอาชีพเป็นลูกจ้างรายวันของโรงงานผลิตรถยนต์ในกรุงเทพฯ ชุติมลจึงแทบไม่มีเวลาว่างและต้องรับภาระมากมาย นอกเวลางานเธอต้องดูแลเรื่องการเงินของครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเพราะข้อจำกัดด้านเวลาและระดับการศึกษาของเธอที่ไม่สูงนัก เมื่อขาดความรู้เกี่ยวกับการเงิน ครอบครัวของเธอจึงมักใช้จ่ายเกินกว่ารายได้และมักตัดสินใจก่อหนี้ในระยะสั้น จนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ชุติมลมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มแรงงาน” ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” (LIFT) ของมูลนิธิซิตี้และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) ทำให้เธอเปลี่ยวแนวคิดและแนวทางบริหารจัดการเงินของครอบครัว เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมในระยะยาวและสามารถปลดหนี้ได้

“ตั้งแต่เข้าอบรม ดิฉันได้เปลี่ยนมุมมองต่อการบริหารเงินของครอบครัว จากเดิมคิดว่ามีเงินเหลือใช้เราค่อยเก็บก็ได้ ตราบเท่าที่เรายังมีรายได้อยู่ ซึ่งไม่ถูกต้อง ตอนนี้ดิฉันจะคิดและถามตัวเองก่อนเสมอว่า เรามีเงินเก็บพอแล้วหรือยัง ก่อนที่จะตัดสินใจใช้จ่ายกับสิ่งต่าง ๆ”

กลุ่มแรงงานร่วมกันคิดแก้ปัญหาการเงินระหว่างฝึกอบรมภายใต้โครงการ LIFT

ชุติมลเป็นหนึ่งในพนักงานรายวันจำนวน 100 คนที่มีโอกาสอบรมภายใต้โครงการ LIFT ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมการอบรมมีเป้าหมายเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงินให้คนไทย เพื่อให้สามารถรับมือและจัดการกับปัญหาหนี้สินที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 มีมูลค่ากว่า 11.24 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 81.3% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

โครงการ LIFT ยังได้เพิ่มช่องทางให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มแรงงานในวงกว้าง เพื่อขยายโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกับชุติมล โดยได้พัฒนาแอพลิเคชั่นมือถือ “ฉลาดคิดเรื่องเงิน” ซึ่งออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กลุ่มแรงงานเผชิญในชีวิตประจำวัน แอพพลิเคชั่นนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านทางแอปเปิลแอพสโตร์และกูเกิลเพลย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นับเป็นครั้งแรกที่มีแอพพลิเคชั่นช่วยปรับพื้นฐานความรู้ทางการเงินเบื้องต้น ผ่านชุดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงิน การออม การใช้จ่าย และการบริหารหนี้

“แอพลิเคชั่นฉลาดคิดเรื่องเงินมีประโยชน์มาก ใช้ง่าย เพราะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินผ่านตัวการ์ตูนที่น่ารัก” ชุติมลเล่า “ดิฉันจึงมักจะแนะนำให้เพื่อน ๆ ทดลองดาวน์โหลดมาลองเล่น”

นอกจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าว มูลนิธิซิตี้และคีนันยังประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายระดับประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้คนในสังคมไทยได้รับประโยชน์จากการมีความรู้ทางการเงินที่ดีขึ้น นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปี 2556 มูลนิธิซิตี้และคีนันได้ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องทางการเงิน (สามารถศึกษารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านลิงค์) มูลนิธิซิตี้และคีนันได้นำผลการศึกษาไปขยายผลผ่านการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชน ผลลัพธ์ที่เราริเริ่มดำเนินการนำไปสู่ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งยินดีบรรจุหลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มแรงงานภายใต้โครงการ LIFT เป็นหนึ่งในหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานของกระทรวงแรงงาน กล่าวได้ว่าความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องที่รัฐเห็นความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาชีวอนามัย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ให้สถานประกอบการนำค่าใช้จ่ายการจัดอบรมมาลดหย่อนภาษีได้ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินในวงกว้าง สามารถขยายผลเพื่อเข้าถึงกลุ่มแรงงานนับพันคนให้เริ่มมีการออมเงิน ในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การลดลงของหนี้ในภาคครัวเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของสังคมไทย

แม้ว่าการดำเนินโครงการ LIFT ตลอดระยะกว่า 3 ปี ได้สิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม หากแต่ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิซิตี้และคีนันยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน” ซึ่งเป็นแนวคิดด้านนวัตกรรมทางการเงิน ที่มุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว สำหรับกองทุนการเงินชุมชนและสมาชิกในชุมชน อันจะส่งผลให้มูลนิธิซิตี้และคีนันสามารถขยายผลโครงการ LIFT ไปสู่การยกระดับความรู้ทางการเงินของคนไทยได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

เรียนรู้หลักการฉลาดบริหารเรื่องเงินกับแอพพลิเคชั่น “ฉลาดคิด เรื่องเงิน” ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล