Blog (TH)

“คีนัน” ขอบคุณพันธมิตรสนับสนุนงานพัฒนา สู่การสร้างศักยภาพประชากรเกือบ 2.9 แสนคนในปี 2559

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) นำโดยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดงานเลี้ยงรับรองประจำปีเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนและพันธมิตร ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของคีนันจนประสบความสำเร็จในการเข้าถึงผู้รับประโยชน์เกือบ 290,000 คนตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐบาล องค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรทวิภาคและพหุภาคีเข้าร่วม ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

ณหญิงชฎากล่าวถึงความสำเร็จของคีนันในปีที่ผ่านมาว่า คีนันสามารถดำเนินโครงการด้านการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ นวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาชุมชน การสร้างศักยภาพประชาสังคม และสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นกว่า 20 โครงการ ซึ่งส่งผลให้มีผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงานเกือบ 290,000 คน ครอบคลุมทั้งนักเรียนและนักการศึกษา ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ประชาสังคมและชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานองค์กรเอกชน ผ่านจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการมากกว่า 225 ครั้ง พัฒนาแผนการเรียนการสอน 31 ชิ้น จัดค่ายเยาวชน 15 ครั้ง และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 79 ครั้ง “ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงการรักษาคำมั่นของคีนันที่จะดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” คุณหญิงชฎากล่าวสรุป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สุรัตน์วดี สายทอง
หัวหน้างานการตลาดและสื่อสารองค์กร มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย
โทร. 02 229 3131 ต่อ 305 มือถือ 086 606 6643
อีเมล์ suratvadees@kenan-asia.org

Subscribe to our monthly newsletter


Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล