Kenan Staff

People at Kenan: คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล

มี.ค. 27,2023

เนื่องในโอกาส Women’s History Month กำลังจะผ่านไป คีนันฯ ขอส่งต่อบทสัมภาษณ์อันเต็มไปด้วยความหมายจากผู้หญิงเก่ง คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล (ทราย) – ผู้จัดการอาวุโสโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืน, มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเสริมพลังแก่ผู้คนและชุมชน ไปพบกับเรื่องราวการทำงานของเธอได้เลย!

เมื่อความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้เธอเลือกทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล: ในช่วงแรกของการทำงาน ทรายมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้งานในระดับทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงระบบ ซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจแต่ก็ยังจับต้องได้ยาก ไม่ได้ทำงานกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ขาดโอกาสโดยตรง ตัวทรายอยากรู้ว่าการทำงานของเรานั้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ จึงหาโอกาสที่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้คนและชุมชนมากยิ่งขึ้น ทรายจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในองค์กรไม่แสวงกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ 13 แล้วที่ทำงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล: จากมุมมองคนทำงานนะ ทรายมองว่า สิ่งที่ไม่ง่ายเลยคือการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และทำอย่างต่อเนื่อง เรายังต้องการคนตรงกลางที่จะแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะลงไปคลุกคลีกับปัญหา หาแนวทางร่วมกับผู้ได้รับประโยชน์ และร่วมดำเนินโครงการไปด้วยกัน การทำงานที่คีนันฯ ทำให้เราได้เราลงชุมชน เราทำงานร่วมกับผู้รับประโยชน์ และองค์กรในพื้นที่ เราได้สื่อสารกับผู้คน เพื่อส่งต่อความรู้ ทักษะ และโอกาส ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาระดับนานาชาติไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ สู่กลุ่มผู้ขาดโอกาสในประเทศไทย ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และเวียดนาม ซึ่ง “ผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราภูมิใจนะ เวลาไปเจอผู้เข้าร่วมโครงการ เรามักได้รับความเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการว่าสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ได้จริง บางคนได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นประสบการณ์ที่เราภูมิใจตลอดเลย”

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เธอยังมุ่งหน้าต่อไป

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล: แต่ละโครงการจะมีระยะเวลาการดำเนินงานสั้นบ้าง ยาวบ้างต่างกันออกไป คีนันฯ มีโครงการในจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ของประเทศไทย ที่ดำเนินการด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนมากว่า 10 ปี เราได้พบกับเยาวชนคนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมาก เขาเป็นเด็กที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเลย เขากลายเป็นเด็กที่มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก และกล้าที่จะไขว่คว้าโอกาสเพื่อตัวเอง งานพัฒนาคนคือการเห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

สร้าง Greater Impact ด้วยการเชื่อมโยงคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล: การได้ทำงานที่คีนันฯ เราได้มีโอกาสพบคนที่หลากหลาย และได้ทำงานเชื่อมโยงผู้คนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกัน (Like-Minded People) มาร่วมงาน มารู้จัก และร่วมมือกันในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนและชุมชนได้เข้าถึงความรู้ และกิจกรรมดีๆ จากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้บริจาค  สามารถสร้างสิ่งดีๆ และแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล