Education

คีนันร่วมสร้างคุณค่าต่อบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของโลก

ม.ค. 26,2023

เช้าวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี 2558 คุณนิศากร คงไพฑูรย์ หรือ เดียร์ กำลังพูดสายกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในแผนการศึกษาประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ล่าสุด “ประเทศไทย 4.0” เนื่องด้วยยุทธศาสตร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและสอดคล้องกับวิธีการที่ IBM สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ คุณเดียร์ได้รับการมอบหมายงานจากทีมการบริหารและจัดการ ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ IBM และยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คุณเดียร์ใช้เวลาในการจัดการทางความคิดและคัดเลือกอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ปฎิบัติกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการศึกษาวิธีการของ IBM ที่เธอเห็นว่าสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนความพยายามดังกล่าวของเธอได้ สำหรับบริษัทที่อยู่ในฐานะของผู้นำด้านการประดิษฐ์และคิดค้นอย่าง IBM แล้ว บริษัทได้ให้ความสนใจการเชื่อมโยงกันระหว่างแผนงานของรัฐบาลในการสร้างความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่21 และความต้องการของ IBM ที่จะสนับสนุนความต้องการของผู้คนที่ต้องก้าวผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการให้ความร่วมมือ เช่นเดียวกันกับการให้ทักษะทางเทคนิคที่เยี่ยมยอดจากสมาชิกของทีม IBM เอง หรือ IBMers ด้วย

Nisagon Khongphaitoon

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา คุณเดียร์ได้ทำหน้าที่ใน Corporate Citizenship and Corporate Affairs Professional ที่ บริษัท IBM ประเทศไทย และยังมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยว่า คุณค่าของ IBM และความต้องการทางธุรกิจนั้นจะสอดคล้องกันได้ ด้วยการพัฒนาร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่ดึงเอาเทคโนโลยีของ IBM มาใช้ และกลุ่มที่เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตประชากร คุณเดียร์ใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งในการเรียนรู้กระบวนการของ IBM เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าความท้าทายทางที่สังคมต้องเผชิญจะได้รับแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จากนักวางแผนถูกคนและถูกเวลา เราอาจกล่าวได้ว่าคุณเดียร์วางเดิมพันเอาไว้สูงมากทีเดียว เพราะการก้าวผิดพลาดไปเพียงก้าวเดียวนั้น อาจนำมาซึ่งความล่าช้าในการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาสำคัญของ IBM หรืออาจทำให้เธอพลาดโอกาสที่จะเป็น “Be Essential” ของ IBMers ได้ นอกจากนี้ การทำลายภาพลักษณ์ของ IBM ก็อาจนำมาซึ่งการสูญเสียในทรัพยากรและเวลาอย่างมากได้ ดังนั้น การคัดเลือกผู้ที่ถูกต้องเข้ามาร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้นนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

คุณเดียร์ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในภูมิภาคที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และผลลัพธ์จากการตัดสินใจได้ถูกนำมาเป็นรูปแบบโครงการทางการศึกษาที่สำคัญในประเทศไทย ในชื่อ “TeacherTryScience (TTS)” ที่อาจมีส่วนช่วยให้คุณครูสามารถถ่ายทอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ได้ จากการประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนกี่ยวข้องและพันธมิตรของ IBM พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณเดียร์ได้เรียนรู้ว่า คุณครูส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการขาดซึ่งความรู้ในวิชาสะเต็มศึกษา (STEM) และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ยังเป็นไปแบบล้าสมัยอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำเป็นหลัก ภายหลังสนทนาถึงเรื่องราวต่าง ๆ ข้างต้น คุณเดียร์ยังกล่าวถึงมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในฐานะของผู้ให้ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวขาญในการออกแบบและถ่ายทอดรูปแบบ TTS ให้กับระบบการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย

การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของคีนัน คุณเดียร์และทีมได้ออกแบบโครงการที่มีระยะเวลา 1 ปี ก่อนจะขยายเป็น 2 ปีในภายหลัง โครงการดังกล่าวทำให้แหล่งการเรียนรู้ของ TTS เป็นภาษาไทยได้ พร้อมวางลงในหลักสูตรการศึกษาในไทยด้วย ที่สำคัญไปกว่านั้น โครงการได้เสริมสร้างความสามารถของคุณครูในการถ่ายทอด TTS ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่21 ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร, ความร่วมมือ และการระยุกต์ใช้ พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสะเต็ม อ่านเรื่องราว“ค่ายสะเต็มของคีนัน” ได้ค้นพบนักเรียนดาวรุ่งในยุคการศึกษาศตวรรษที่ 21 แล้ว ได้ที่นี่

ทุกวันนี้ โครงการ Thai TTS ประสบความสำเร็จในการสร้างความสามารถให้กับคุณครูกว่า 700 ท่าน พร้อมการสนับสนุนนักเรียน 210 คนให้เข้าร่วม PBL STEM camps นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัคร IBM จำนวน 12 คน ที่ได้ทำงานร่วมกับนักเรียนโดยตรงในการพัฒนาโครงการที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) การใช้อาสาสมัคร IBM ในโครงการนั้นมีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อ IBM เพราะ IBM มีความต้องการที่จะสร้างผู้นำและต้องการที่จะช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจในธุรกิจและความท้าทายทางสังคมที่พวกเขาต้องเผชิญทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก IBM ยังคงใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาความเข้าใจทางการตลาดที่สำคัญเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความท้าทายจากลูกค้าให้ได้ IBM จึงได้รับมุมมองสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันทางการตลาดได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อ IBM อย่างไร ทั้งนี้ ทีมงานของคีนันสามารถ “อธิบายและมีความเข้าใจต่อ IBM ในฐานะของธุรกิจและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

หากคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ขับเคลื่อนประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์ เพื่อรับการติดต่อกลับจากเรา

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล