Community

มูลนิธิซิตี้จับมือคีนันฯ ส่งโปรเจ็กต์ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” เปิดเวทีระดมสมองแก้โจทย์คนไทย “หนี้ท่วมหัว”

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิซิตี้ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ส่งโปรเจ็กต์ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” แก้โจทย์คนไทยขาดความรู้และทักษะด้านการเงิน เผย 3 กลุ่มที่มีปัญหาเข้าขั้นวิกฤติ “เกษตรกร- นักเรียนนักศึกษา-รับจ้างรายได้ต่ำ” เปิดเวทีระดมสมอง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เพื่อร่วมค้นหาทางออก
นายดาเรน บัคลีย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้แทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงกับภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุสำคัญเป็นเพราะประชาชนมีการบริโภค ใช้จ่ายเกินตัว จนทำให้การเติบโตของรายได้ ต่ำกว่าการเติบโตของหนี้สิน ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนขาดความรู้และทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ทำให้มีการก่อหนี้โดยไม่จำเป็น และไม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีโครงการให้ความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบปัญหาการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติการให้ความรู้ที่อาจจะยังไม่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Meeting Business Meeting Teamwork Business

ซิตี้ เล็งเห็นว่าการที่จะสร้างรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแรง จำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะการเงินให้กับประชาชน เพราะสุขภาพการเงินที่แข็งแรงนั้น จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นทางมูลนิธิซิตี้จึงได้ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดทำโครงการวิจัย “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อหาสาเหตุและทางออกการแก้ปัญหาด้านบริหารจัดการและความรู้เรื่องการเงินสำหรับคนไทย โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล จากผลงานวิจัยต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ฯลฯ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อศึกษาปัญหาและสภาพข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากทุกภาคส่วน
ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวเสริมว่า ผลของลัทธิบริโภคนิยม เมื่อรวมกับปัญหาการขาดความรู้และทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่เพียงพอของคนไทย นอกจากจะผลักดันให้หนี้ส่วนบุคคลและหนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว ยังนำไปสู่ปัญหาความไม่พร้อมในการดูแลตนเอง หลังการเกษียณอายุเพิ่มสูงขึ้น

จากผลสำรวจของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำรวจระดับทักษะการเงินของคนไทยในปี 2556 ซึ่งใช้แนวการสำรวจของ OECD พบว่าคนไทยมีคะแนนทักษะการเงินเฉลี่ยที่ร้อยละ 58.5 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่ร่วมโครงการสำรวจของ OECD ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.3 และจากการศึกษาเชิงลึกโดยกระทรวงการคลัง พบว่าประชาชน 3 กลุ่มที่มีระดับความรู้ทางการเงินในขั้นวิกฤติ และควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มอาชีพอิสระรายได้ต่ำ และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Debt-to-GDP) ก็มีตัวเลขที่สูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.6 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 82.3 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2556

แม้ที่ผ่านมาหลายๆ องค์กรได้มีโครงการเสริมทักษะด้านความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ หากแต่ยังไม่สามารถครอบคลุมประชาชนทั้งหมดได้ เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ เครือข่าย บุคคลากร เครื่องมือและวิธีการให้ความรู้ที่เหมาะสม ทางคีนัน จึงเห็นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากการจัดเวทีระดมสมองจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในหัวข้อ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน : ทิศทางการพัฒนาความรู้เรื่องการเงินของประเทศไทย” เพื่อค้นหาเหตุผลเชิงลึก แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนจาก 3 ภาคส่วนที่กล่าวมาในข้างต้น อันจะนำมาซึ่งแนวทางการให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การผลักดันและส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางการเงินอย่างเหมาะสมและเพียงพอแก่ประชาชนต่อไป

เป้าหมายระยะยาวของโครงการฯ มุ่งหวังก่อเกิดความร่วมมือของหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การมีนโยบายเพื่อสร้างความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน และผลักดันให้มีการกำหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” (National Agenda) ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพของคนไทย และสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ที่ผ่านมามูลนิธิซิตี้ ได้ทำโครงการเกี่ยวกับความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องความรู้ทางการเงินของมูลนิธิซิตี้ร่วมกับไฟแนนเชียลไทม์ (Citi-FT Financial Education Summit) โครงการผู้หญิงฉลาดออมฉลาดใช้ (At-Risk Women) โครงการครูไทยพอเพียง (Teacher’s Money Sense) เป็นต้น และปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิซิตี้ได้สนับสนุนงบประมาณ กว่า 720 ล้านบาท เพื่อช่วยส่งเสริมการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน ในทั่วโลก นอกจากนั้น ซิตี้ได้ร่วมกับพนักงานจิตอาสาของซิตี้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านการเงินต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว