Blog (TH)

ครูผู้สานฝันให้นักเรียนก้าวสู่อาชีพสะเต็ม

ม.ค. 26,2023

ครูวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว หรือครูอี๊ด หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ IBM Thai Teachers TryScience นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2558 และกลายเป็นหนึ่งในครูแกนนำของโครงการในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่เข้าใจสะเต็ม (Science, Technology, Engineering, and Math: STEM) มากนัก แต่เพียงระยะเวลาไม่นานหลังร่วมโครงการ เธอก็ความเข้าใจถึงความสำคัญของสะเต็มอีกทั้งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน และพร้อมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับคุณครูท่านอื่นอีกด้วย

“ที่บ่งชี้ว่าทำไมการเรียนการสอนสะเต็ม จึงสำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของนักเรียนของเรา จากที่แต่ก่อนนักเรียนที่ไม่ค่อยเข้าใจในบทเรียน ทำให้ไม่สนใจในเวลาเรียน และไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับชีวิตประจำวันหรืออาชีพในอนาคตได้ จนกระทั่งดิฉันนำวิธีการเรียนการสอนแบบสะเต็มมาใช้”

สื่อการสอนที่ครูอี๊ดกล่าวถึงนั่นก็คือ แผนการเรียนรู้สะเต็มจากเว็บไซต์ Teachers TryScience ซึ่งปัจจุบันโครงการ Thai Teachers TryScience ได้ผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการแปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของบ้านเรามากขึ้น ทำให้ครูไทยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อนำเนื้อหา คู่มือการสอน และสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีคำแนะนำและกลยุทธ์สำหรับสร้างการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเปิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สอนอีกด้วย จากแผนการเรียนรู้ที่ไอบีเอ็มนำเสนอให้กับครูแกนนำที่เข้ารับการอบรม ครูอี๊ดได้คัดเลือกแผนการเรียนบางบทไปใช้ในการเรียนการสอนแล้ว

“ดิฉันพบว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ที่สำคัญคือนักเรียนสนุกกับการเรียนวิชายากๆ เช่น ฟิสิกส์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น แม้แต่นักเรียนที่เคยมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำก็สนใจในกิจกรรมสะเต็มและสามารถทำได้ดี นั่นเพราะการสอนแบบสะเต็มเปิดโอกาสให้ครูก็ได้สื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น เหมือนกับเปิดโลกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าลงมือทำ เมื่อเขามั่นใจว่าตัวเองสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นได้ นักเรียนจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากมีอาชีพทางสะเต็มเพิ่มขึ้นค่ะ”

ปัจจุบันครูอี๊ดยังคงทำหน้าที่ครูแกนนำให้กับโครงการ โดยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลเกี่ยวกับสะเต็มให้กับครูท่านอื่นทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนมากกว่า 100 คน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ สื่อการสอนของโครงการ Thai Teachers TryScience โดยไอบีเอ็มและคีนันได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของครู อันส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความรู้และทักษะด้านสะเต็มของนักเรียน ซึ่งเยาวชนๆ เหล่านี้จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลด้านสะเต็มในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อไป

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว