Blog (TH)

โครงการซิตี้พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ม.ค. 26,2023

จากความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนามาอย่างยาวนานระหว่างคีนันและมูลนิธิซิตี้ ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการซิตี้พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนการเงินชุมชนและแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน

โครงการฯ มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่สมาชิกชุมชน เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่มีรายได้น้อย โดยร่วมกันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทางการเงินแก่องค์กรชุมชน 20 แห่ง ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและใช้หลักการเรียนรู้จากการลงมือทำผ่านกิจกรรมของคีนัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนได้ราว 500 คน นอกจากนี้ โครงการฯ จะจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ พอช. จำนวน 5 คน และผู้นำชุมชน 100 คน ด้านการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่สมาชิกชุมชนและการบริหารกองทุนการเงินชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับโครงการฯ ต่อไป

โครงการนี้มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน เพื่อสร้างระบบการสนับสนุนที่ยั่งยืน อันจะช่วยให้สมาชิกชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Share this article

Latest.

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล

ต่อยอดเส้นทางอาชีพ เติมเต็มศักยภาพ กับโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

จากการดำเนินโครงการเตรียม

เส้นทางสู่ความฝัน ของ ดาศิตรา ปาเละ (Dasitra Pale) ผู้ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอแบบสั้น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways)

บนเส้นทางความฝัน ของ ดาศิ