สังคมสูงวัยคุณภาพดี “กายฟิต จิตดี มีออม” ภายใต้โครงการ “ไฟเซอร์ รู้ – เฒ่า – ทัน – สุข”

31 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ: มูลนิธิไฟเซอร์ – คีนัน ร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” เตรียมพร้อมประชากรวัย 45+ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ พบ 3 ปี กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ และอุบลฯ กายฟิต-จิตดี เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 90 พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค NCDs ลดลง เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ในชุมชน กว่า 40 คน ต่อยอดสู่ 27 โครงการขนาดย่อมเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมผลักดันภาครัฐ หรือผู้กำหนดนโยบายด้านผู้สูงวัยระดับประเทศเร่งเครื่อง ในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักในการมีสุขภาวะที่ดี และการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ซึ่งมีรากฐานมาจากการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และเร่งสร้างการมีทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันของทุกวัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกคน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดอบรม ในการจัดกิจกรรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อีกทั้งมีการสนับสนุนโครงการต้นแบบ ที่มีบุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินงานเอง นำโครงการต้นแบบไปปรับใช้ ลดผลกระทบด้านสุขภาพ-สังคม-เศรษฐกิจ และเข้าสู่สังคมสูงวัยคุณภาพอย่างยั่งยืนเทียบเท่านานาประเทศ

3 ปี กับผลงานโครงการ …
“ไฟเซอร์ รู้ – เฒ่า – ทัน – สุข”

Explore the highlights

 

beneficiary stories

รับชมผลการดำเนินโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข”

 

ติดตามโครงการเพื่อสังคมสูงวัยของคีนันเพิ่มเติม

โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข

 

[email protected]
tel:+6622600380