กรมกิจการผู้สูงอายุ

“กายฟิต จิตดี มีออม” สามารถนำไปเป็น Model และสามารถขยายจากแกนนำของโครงการที่มีกว่า 180 คน สร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยบูรณาการผ่าน คน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ถ่ายโอนงบประมาณไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบทำให้คนพึ่งตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ และมีการออม

 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถขยายผลจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระจายไปยังพื้นที่อื่นให้มากขึ้น ในรูปแบบของครู ก. ไปยัง

แต่ละจังหวัด อบต. เทศบาล ที่อยู่ภายใต้สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำร่วมกัน

กรมการจัดหางาน

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกจากบ้านและมีงานทำที่พอเลี้ยงชีพพื้นฐาน จึงจะมีการออมได้ ขั้นต่อไปคือการลงทุนจีงจะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายขึ้น  กรมการจัดหางานจะช่วยส่งเสริมสถานประกอบการให้รับผู้สูงอายุเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น

 กรมอนามัย

กรมอนามัยจะเตรียมวัยก่อนผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยเชื่อมโยงในทุกวัย เน้นวัยทำงานให้มากขึ้น ให้สถานประกอบการดูแลสุขภาพของพนักงาน รักษากลุ่มปกติให้มีมากที่สุดไม่ให้ขยับไปสู่กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง

 อ.สง่าสรุป

  • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุ หรือคนที่กำลังจะเกษียณ

ควรเริ่มเตรียมตั้งแต่วัยเด็กและวัยทำงาน

  • การเตรียมความพร้อมใน 3 มิติใหญ่ๆ คือ“กายฟิต จิตดี มีออม” ควรผลักดันสู่ระดับนโยบาย
  • โครงการเน้นการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเอง ไม่ได้รอรับแต่ความช่วยเหลือ รู้จักวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และทำโครงการได้ด้วยตนเอง
  • การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change agents ไม่ได้มองแค่ตัวครู หรืออสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารสุข ยังมองไปถึง นักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักนักงานเขต และผู้นำชุมชน มองไปถึงคนทุกกลุ่มสามารถสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้
  • การทำงานเชิงบูรณาการ ไม่ได้มองแค่มิติด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้สามารถจับต้องได้
  • การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการได้เอง Empower ผู้นำและคนรอบข้างให้ลุกขึ้นมาทำงานด้านสุขภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้น
  • มุ่งสร้างรูปแบบหรือนวตกรรมที่จะสามารถนำไปขยายผลยังที่อื่นๆได้ เช่น โครงการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
  • การเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเข้ามามีบทบาทในการดูแลซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือดูแลเพื่อนบ้าน และอยากเห็นเพื่อนบ้านมีสุขภาพดีและมีความสุข