การปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

เราทุกคนต่างทราบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาของไทยถือเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำ คีนันฯ ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน พัฒนาทักษะให้กับครูผู้สอน และสร้างผู้นำที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

รูปแบบการฝึกอบรมของคีนันฯ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพในระดับสากล ครอบคลุมถึงการเป็นพี่เลี้ยงและการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมให้กับครู เพื่อให้เข้าถึงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และยังเป็นบทเรียนสำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาของไทย และช่วยให้เด็กๆ สามารถมองเห็นอนาคตการทำงานในภายภาคหน้า ท่านสามารถรับชมกิจกรรมการเรียนสนุกๆ ของเรา รวมไปถึงกิจกรรม “หุ่นยนต์ป้อนรหัส” (Life with Robots) ได้ที่นี่

เป็นค่ายการเรียนด้วยเนื้อหาการสอนที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้และทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

ผู้บริหารโรงเรียนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนเรียนรู้ของนักเรียนและการทำงานของครู การฝึกอบรมของเราจะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถมองเห็นแนวทางความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับบุคคลากรครู และกระบวนการการเรียนการสอนที่เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดียึ่งขึ้นต่อนักเรียนในโรงเรียน

คีนันฯ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เหมาะสำหรับนักกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาต่อไป แนวทางการพัฒนาการเรียนสะเต็มศึกษาของเราได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องจากรัฐบาล เพื่อนำไปใช้ได้ในระดับอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ

Icons

Explore our education projects