การปรับเปลี่ยนการศึกษาไทย

เราทุกคนต่างทราบว่า การปรับเปลี่ยนการศึกษาของไทยเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำ คีนันทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

หลักสูตรของคีนันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งเทคนิควิธีการจัดการการเรียนรู้ พร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้และคำแนะนำจากพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อให้ครูสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมในค่ายอินโนเวชั่น เน้นการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาของไทย และช่วยให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจต่อเส้นทางอาชีพในอนาคต คุณสามารถรับชมกิจกรรมการเรียนสนุกๆ ของเรา รวมไปถึงกิจกรรม “หุ่นยนต์ป้อนรหัส” (Life with Robots) ได้ที่นี่

ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน

ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน การฝึกอบรมของคีนัน จะช่วยให้ผู้บริหารนำความรู้และทักษะที่จำเป็นไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคคลากรทางการศึกษาและผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน

คีนันได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสะเต็มศึกษา สำหรับการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงอาชีวศึกษา นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย

Icons

Explore our education projects