การศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่คนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับเยาวชน อาทิ ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่า ความเลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่ได้รับการศึกษากับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจึงมุ่งดำเนินกิจกรรมกับนักเรียน นักการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานพหุภาคีต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเยาวชน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นนำในอนาคต คีนันยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมุ่งเน้นยกระดับผลการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนและยั่งยืนแก่นักเรียนและครู ความพร้อมในตลาดแรงงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและระบบ

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ จากผู้เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษา

โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา