• จุดเริ่มต้นที่เป็น พลังของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)” เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองในการหันมาดูแลสุขภาพ แล้วเห็นประโยชน์และความสำคัญจึงขยายสู่คนรอบข้างและชุมชน
  • การดูแลสุขภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ผู้สูงอายุหรือคนที่กำลังจะเกษียณ   “Active Aging เป็นเรื่องของคนทุกวัย” ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วัยเด็กและวัยทำงาน
  • การทำงานเชิงบูรณาการกลับคนหลายกลุ่ม การสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)” โดยไม่ได้มีแค่ ครู หรือ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารสุข ยังรวมไปถึง นักเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน โดยที่คนทุกกลุ่มสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ปัญหาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของแค่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน  จะทำให้เข้าถึงปัญหาและการดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งชุมชน
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)” มีบทบาทสำคัญในการลดช่องว่างระว่างวัย ผ่านการทำโครงการสร้างความสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านสุขภาพให้กับเยาวชน หรือการพัฒนาเยาวชนไปดูแลผู้สูอายุ จะทำให้เราพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยไปด้วยกันทุกกลุ่มอายุ