f8a458e18503c86603dc02339a944feb L

โครงการวิจัยและศึกษานโยบายและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม : โครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน”

คีนันร่วมมือกับมูลนิธิซิตี้ และธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและศึกษานโยบายและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระอื่นๆ

ในปีแรกของการดำเนินโครงการ โครงการได้ดำเนินการวิจัยในเชิงลึกและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาโครงการนี้จะสร้างเครือข่ายวรรณกรรมทางการเงินและสนับสนุนการดำเนินงานของนโยบายความรู้ทางการเงินผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โครงการแข็งขันระบุและดำเนินธุรกิจผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนรัฐบาลและผู้นำนโยบายเพื่อที่จะระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนความรู้ทางการเงินและร่างแผนปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการอ่านออกเขียนได้ทางการเงินในปัจจุบันจะนำเสนอ

admin