Kenan Institute Asia

สถาบันคีนันแห่งเอเซียจับมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมสานพลังเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืน ผ่านความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น กว่า 20 ปีที่ผ่านมา คีนันมีส่วนในการยกระดับชีวิต ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและเวียดนาม ช่วยให้ผู้คนในประเทศเหล่านี้ประสบความสำเร็จในภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน พร้อมกับมีชีวิตที่สุขยิ่งขึ้น ในวันนี้คีนันกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเร่งด่วน 5 ประการ คือ การพัฒนาการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 การมุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน การสนับสนุนอิสรภาพทางการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก และการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

คีนันทำอะไร

เข้าใจ

วิสัยทัศน์และค่านิยมที่ขับเคลื่อนคีนัน

รู้จักโครงการของคีนัน

เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินโครงการของเราที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในวันนี้และในอนาคต

รู้จักกับผู้รับผลประโยชน์

จากโครงการของคีนัน ที่ประกอบไปด้วยผู้ชาย ผู้หญิง และเยาวชน ว่าโครงการฯได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างไร

ร่วมเป็นพันธมิตร

กับคีนันเพื่อสร้างโครงการที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาของเรา

ผู้รับผลประโยชน์ในโครงการพูดถึงคีนัน

Ms. Huyen
Now I am confident at using problem tree analysis to help women explore the root of their problems.
Thunyaphat Tangthanyawong
The training course taught me how to create a business plan around my vision and mission.
Ms. Wilailuck Pinkaew
The significant improvement of my students proves that STEM is crucial to Thai education.