สถาบันคีนันแห่งเอเซียจับมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมสานพลังเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืน ผ่านความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็น กว่า 20 ปีที่ผ่านมา คีนันมีส่วนในการยกระดับชีวิต ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและเวียดนาม ช่วยให้ผู้คนในประเทศเหล่านี้ประสบความสำเร็จในภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน พร้อมกับมีชีวิตที่สุขยิ่งขึ้น ในวันนี้คีนันกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเร่งด่วน 5 ประการ คือ การพัฒนาการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 การมุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน การสนับสนุนอิสรภาพทางการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็ก และการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

คีนันทำอะไร

เข้าใจ

วิสัยทัศน์และค่านิยมที่ขับเคลื่อนคีนัน

รู้จักโครงการของคีนัน

เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินโครงการของเราที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในวันนี้และในอนาคต

รู้จักกับผู้รับผลประโยชน์

จากโครงการของคีนัน ที่ประกอบไปด้วยผู้ชาย ผู้หญิง และเยาวชน ว่าโครงการฯได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างไร

ร่วมเป็นพันธมิตร

กับคีนันเพื่อสร้างโครงการที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาของเรา

ผู้รับผลประโยชน์ในโครงการพูดถึงคีนัน

H.E. Anand Panyarachun
Today, most of the programs and activities conducted by Kenan Institute Asia are devoted, perhaps not entirely, but mainly, to empowering people with the knowledge, technology and skills critical for a sustainable future…I am pleased that my hope for Kenan to work in direct partnerships with people in need, as a people to people organization, is being realized.
Wanimon Chamuntod
I learned how to make an invention that I had never done in class. When our egg tower invention collapsed, we helped each other to look for a solution and we soon discovered how to make a stronger base. Finally we could make it. We were very proud and really had fun working with friends.
Ms. Bui Thi Boi
Kenan helped me pursue my passion to help rural, marginalized women improve their livelihoods.
Dr. Soranit Siltharm
This project is a very good example of how to educate and inspire kids to consider their careers, especially STEM careers which can benefit the country.
Mr. Napat Tantanapon
It was an excellent workshop, instead of thinking about selling at lower prices, we learned how to use digital channels to reach new, promising markets. This really matched our needs.