โครงการ “การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผ่านกีฬาปันจักสีลัต”

Fact & Figure

Location:

จ.ปัตตานี ประเทศไทย

Donor:

สถาบันวิจัยเพื่อการ ยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่าง ภูมิภาค (UNICRI)

Implementor:

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

Project length:

18 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2566)

ที่มาของโครงการ

ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการขาดโอกาสในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลากหลายด้าน เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มประชากรที่ยังคงขาดโอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทางด้านร่างกายและการพัฒนาเรียนรู้ทางจิตใจ อารมณ์ และการสร้างเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในบริบทพื้นที่ที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาปันจักสีลัตของเยาวชนในพื้นที่ โดยกีฬาปันจักสีลัต เป็นศิลปะการป้องกันตัวพื้นถิ่นมลายูที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการฝึกฝนความอดทนทางร่างกายและจิตใจไว้ด้วยกันจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกในการพัฒนาระเบียบวินัย สมาธิ การจัดการอารมณ์ และตัวตนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กีฬาปันจักสีลัตยังเปิดโอกาสให้เด็กชายและเด็กหญิงสามารถฝึกได้โดยไม่ผิดต่อหลักศาสนาอิสลาม โดยนักกีฬาหญิงสามารถสวมใส่ฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะในระหว่างการฝึกฝนและการแข่งขันได้ ในปัจจุบันกีฬาปันจักสีลัตยังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับสากล มีการจัดการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศหลากหลายรายการ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะสามารถเข้าร่วมและสร้างโอกาสให้แก่ตัวเขาโรงเรียนและท้องถิ่นได้

กิจกรรมภายใต้โครงการ

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและชมรมปันจักสีลัตเกาะจัน ตำ บลเกาะจัน อำ เภอมายอ จังหวัดปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยเพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค(UNICRI) ต้องการเผยแพร่ประโยชน์ของการฝึกฝนกีฬาปันจักสีลัตแก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยจะขยายผลการทำ งานด้วยการจัดตั้งชมรมปันจักสีลัตใน 5 พื้นที่ของอำ เภอมายอ อำ เภอยะรังและพื้นที่ใกล้เคียง ดำ เนินการอบรมให้แก่เด็กๆและเยาวชนหรือผู้ที่สนใจด้านกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้เข้าถึงโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ โดยโครงการมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาให้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬาในการศึกษาต่อในสถานศึกษาด้านกีฬาหรือในระดับสูงต่อไป

ผลการดำ เนินโครงการที่คาดหมาย

โครงการฯ จะดำ เนินการขยายผลชมรมปันจักสีลัตในท้องถิ่นจำ นวน 5 ชมรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ ชุมชน คุณครูและผู้ปกครองในพื้นที่ โดยชมรมกีฬาปันจักสีลัตของท้องถิ่นจะดำ เนินการโดยกลุ่มผู้นำ เยาวชนกีฬาปันจักสีลัตจากตำ บลเกาะจันในการฝึกอบรมทักษะทางกีฬาและทักษะทางสังคมแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพด้านกีฬาปันจักสีลัตและส่งเสริมโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ของเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้ความสามารถทางการกีฬาในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพต่อไปในอนาคต

Featured Projects.