WeEmpowerAsia ปลดล็อกพลังสตรี I ปรีดา เตียสุวรรณ์ Pranda Jewelry PCL

Feb 11,2021

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินโครงการ “WeEmpower Asia” เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีในด้านความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

โครงการ “WeEmpower Asia” มุ่งผลักดันแนวคิด Women’s Empowerment Principles (WEPs) เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสตรี พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ WEPs Awareness Training ค้นหาจุดแข็ง ช่องว่าง และโอกาสในการริเริ่มนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINK ด้านล่าง
http://www.weempowerasia.kenan-asia.org/register-th

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary