Literacy Improvement for Better Finance in Thailand – ข่าวภาคเที่ยง ช่วง 9 เศรษฐกิจ 30 เมษายน 2557

Oct 7,2014

ผลวิจัย ระบุ 3 กลุ่มเสี่ยง ไม่ใส่ใจวางแผนทางการเงิน และบริโภคเกินความจำเป็น ส่งผลให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันนี้ อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนในกลุ่มที่อยู่ระดับล่าง ต้องเร่งแก้ไข ทั้งนี้ ทางสถาบันคีนัน ร่วมกับมูลนิธิ Citi จัดทำโครงการ “คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน” ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างความรู้ทางการเงินที่เหมาะสม และจะนำข้อมูลเสนอรัฐบาลผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting