Chevron Enjoy Science MOU & Principal WorkShop (ขอนแก่น)

Aug 27,2015

(วันที่ 22 มิถุนายน 2558) – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Chevron Enjoy Science มีขึ้นที่ใน จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดในดังกล่าวได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียและบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อยกระดับสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีทั้งหมด 92 โรงเรียนจาก จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ในวันดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษา166 คนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการที่ว่าด้วยหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ส่งผลอย่างสูงต่อผู้เรียนและการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน จากศาสตราจารย์ Tom Corcoran ผู้อำนวยการร่วมจากสถาบัน Consortium for Policy Research in Education (CPRE), Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคีนันแห่งเอเซียเพื่อเป็นแนวทางในบริหารงานต่อไป

Share this article

Latest.

BMC Planning for Long-Term Growth Business

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งต่อความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ภายใต้กิจกรรม "แม่ญิ๋งฮู้จักตั๋วเก่า สร้างธุรกิจเฮาให้ปั๊วะปัง" เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างศักยภาพแก่กลุ่มสตรีที่สนใจทำการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงรายกว่า 113 คน ให้สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด รวมถึงวิเคราะห์สินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เติบโตได้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังได้จัดให้มีการให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับ 21 กลุ่มบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปต่อยอดในอนาคต

Strengthen Vocational Education in Thailand

Kenan Foundation Asia and the Office of the Vocational Education Commission (OVEC) unite with leading partners in Bangkok to revolutionize Thailand's vocational education. Witness

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently