Chevron Enjoy Science Careers 10 อาชีพ- นักปรับปรุงพันธุ์พืช

Jun 14,2016

นักปรับปรุงพันธุ์พืช คือ ผู้ที่ทำการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชจนได้พันธุ์ใหม่โดยต่อเนื่อง แล้วได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ นักปรับปรุงพันธุ์พืชจะต้องสร้างสายพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยเริ่มจากการเล็งเห็นความต้องการของผู้บริโภคว่ามีความต้องการคุณสมบัติของพืชในด้านใดด้านหนึ่งบ้าง เช่น ปลูกง่าย ทนต่อโรค คุณภาพดี รสชาติดี แล้วจึงทำการคัดเลือกหาสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการคัดเลือกและผสมพันธุ์ ซึ่งกว่าจะได้สายพันธุ์พืชชนิดใหม่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และหากเป็นพืชยืนต้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 20 ปี
อาชีพนี้อาศัยความรู้หลายแขนงด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องอาศัยพื้นฐานองค์ความรู้ในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นอกจากนี้ยังอาศัยความรู้ทางไบโอเทคโนโลยี และเกษตรกรรมร่วมด้วย

Share this article

Latest.

BMC Planning for Long-Term Growth Business

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งต่อความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ภายใต้กิจกรรม "แม่ญิ๋งฮู้จักตั๋วเก่า สร้างธุรกิจเฮาให้ปั๊วะปัง" เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างศักยภาพแก่กลุ่มสตรีที่สนใจทำการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงรายกว่า 113 คน ให้สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด รวมถึงวิเคราะห์สินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เติบโตได้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังได้จัดให้มีการให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับ 21 กลุ่มบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปต่อยอดในอนาคต

Strengthen Vocational Education in Thailand

Kenan Foundation Asia and the Office of the Vocational Education Commission (OVEC) unite with leading partners in Bangkok to revolutionize Thailand's vocational education. Witness

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently