Chevron Enjoy Science Careers 10 อาชีพ- นักคิดค้นยา

Jul 4,2016

อาชีพนักคิดค้นยา เป็นอาชีพที่ค้นคว้าและพัฒนาสูตรยาตำรับใหม่ ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนและส่งสูตรที่สำเร็จแล้วให้ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตยาออกจำหน่าย ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ปรุงยา จ่ายยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตร เตรียมการผลิตยา เช่น ยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน แค็ปซูล และยาฉีดตามใบสั่งของแพทย์หรือตามสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ชี้แจงแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานในแขนงอื่น ๆ ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา เคมีภัณฑ์และการใช้สิ่งนั้น ๆ ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษที่ต้องการใช้เพื่อการแพทย์ กิจการในบ้าน อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้น ๆ ตามกฎข้อบังคับ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบตามปกติเพื่อให้ทราบชนิดความบริสุทธิ์และความแรงของยา

Share this article

Latest.

BMC Planning for Long-Term Growth Business

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งต่อความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ภายใต้กิจกรรม "แม่ญิ๋งฮู้จักตั๋วเก่า สร้างธุรกิจเฮาให้ปั๊วะปัง" เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างศักยภาพแก่กลุ่มสตรีที่สนใจทำการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงรายกว่า 113 คน ให้สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด รวมถึงวิเคราะห์สินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อการปรับกลยุทธ์ให้เติบโตได้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังได้จัดให้มีการให้คำแนะนำเชิงลึกด้านการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับ 21 กลุ่มบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปต่อยอดในอนาคต

Strengthen Vocational Education in Thailand

Kenan Foundation Asia and the Office of the Vocational Education Commission (OVEC) unite with leading partners in Bangkok to revolutionize Thailand's vocational education. Witness

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently