Boeing TEL Teachers’ Perspective โบอิ้ง เทล มุมมองของครู

Jul 1,2016

เป้าหมายของโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL) คือมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาบุลากรครู ให้เป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนแล้ว โครงการยังนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากโครงงานหรือ PBL มาอบรมให้แก่ครูให้สามารถแนะนำและอำนวนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงานอันจะส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary