โครงการ Chevron : Enjoy Science | อาจารย์สุชาติ เฮ็งฉุน

Feb 8,2019

ความประทับใจของ อาจารย์สุชาติ เฮ็งฉุน อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก ที่มีต่อโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต“ ในการสร้างเด็กอาชีวะยุค 4.0 ที่มีความรู้และทักษะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary