โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต 2019

May 15,2019

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ โครงการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา ภายใต้การสนับสนุนเงินกว่า1,000 ล้านบาท จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary