โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (EngSub)

Aug 6,2015

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกัน ภายใต้โครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนโดย
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
2. พัฒนากำลังคนด้านเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างความตระหนัก ความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้าน STEM

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary