โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (EngSub)

Aug 6,2015

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกัน ภายใต้โครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สนับสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนโดย
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)
2. พัฒนากำลังคนด้านเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างความตระหนัก ความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้าน STEM

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting