โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Feb 13,2018

โครงการความร่วมมือตามแนวทางรัฐร่วมเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม ทั้งในสายสามัญศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประทศไทย

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary