โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูวรรณา เฟื่องฟู

Jan 31,2018

รื่องราวดีๆของ “ครูวรรณา เฟื่องฟู“ ที่ค้นพบความสุขจากการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่า ด้วยการเข้าร่วมเป็น “ครูพี่เลี้ยงวิชาการ” กับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กสนุกและเข้าใจบทเรียน วางรากฐานการพัฒนาพลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary