โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูวรรณา เฟื่องฟู

Jan 31,2018

รื่องราวดีๆของ “ครูวรรณา เฟื่องฟู“ ที่ค้นพบความสุขจากการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่า ด้วยการเข้าร่วมเป็น “ครูพี่เลี้ยงวิชาการ” กับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กสนุกและเข้าใจบทเรียน วางรากฐานการพัฒนาพลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King