โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูวรรณา เฟื่องฟู

Jan 31,2018

รื่องราวดีๆของ “ครูวรรณา เฟื่องฟู“ ที่ค้นพบความสุขจากการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่า ด้วยการเข้าร่วมเป็น “ครูพี่เลี้ยงวิชาการ” กับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กสนุกและเข้าใจบทเรียน วางรากฐานการพัฒนาพลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting