โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด

Jan 26,2015

โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด เป็นโครงการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้าง “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ในจังหวัดปทุมธานี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความยั่งยืนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสากล โดยดำเนินโครงการฯ ผ่านโมเดลการเพิ่มขีดความสามารถด้านในการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social participation) และภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทั้งนี้เยาวชนในชุมชนควรตระหนักถึงปัญหาในชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเป็นผู้นำชุมชน การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนและมีโอกาสร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เยาวชนในชุมชนควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและร่วมคิด ร่วมพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King