โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด

Jan 26,2015

โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด เป็นโครงการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้าง “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ในจังหวัดปทุมธานี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความยั่งยืนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสากล โดยดำเนินโครงการฯ ผ่านโมเดลการเพิ่มขีดความสามารถด้านในการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social participation) และภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทั้งนี้เยาวชนในชุมชนควรตระหนักถึงปัญหาในชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเป็นผู้นำชุมชน การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนและมีโอกาสร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เยาวชนในชุมชนควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและร่วมคิด ร่วมพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary