โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด

Jan 26,2015

โครงการเยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด เป็นโครงการฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้าง “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ในจังหวัดปทุมธานี อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความยั่งยืนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสากล โดยดำเนินโครงการฯ ผ่านโมเดลการเพิ่มขีดความสามารถด้านในการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social participation) และภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทั้งนี้เยาวชนในชุมชนควรตระหนักถึงปัญหาในชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเป็นผู้นำชุมชน การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนและมีโอกาสร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เยาวชนในชุมชนควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและร่วมคิด ร่วมพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

Share this article

Latest.

She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงไทยในโครงการ She RISE Accelerator: MSMEs ก้าวไวหญิงไทยก้าวหน้า 🌟ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ Mercy Corps มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการหญิงไทยกว่า 40 คน ผ่านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ไปจนถึงความรู้ด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของ MSMEs ไทยอย่างยั่งยืน .

Kenan’s 2024 Annual Reception “Partnering for Impact”

February 21, 2024 – Kenan Foundation Asia hosted its Annual Reception, commemorating achievements, outlining future goals, and fostering a robust community dedicated to advancing

Kenan Foundation Asia: 2023 IMPACT

In 2023, Kenan Foundation Asia reached 74,991 beneficiaries, spanning youths, women, educators, entrepreneurs, community members, and migrant workers; the foundation's impact resonates deeply, reflecting