หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอาชีวะในประเทศไทย

Mar 29,2017

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำหลักสูตรแอคทีฟ ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรสะเต็มศึกษาระดับสากล มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

Share this article

Latest.

WE Inspire: Business Idea Creation Workshop

Kenan Foundation Asia, in partnership with Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division (MFii) and professors from Mae Fah Luang University, recently

WE Inspire: Mastering the Art of Captivating Content and Photography

Social media plays a significant role in promoting local businesses by creating engaging content and telling interesting stories about products and services. To support

Turning Waste into Wonder!

Embracing the Circular Economy for Sustainable Growth Kenan Foundation Asia and PTTGC are tapping into students' creative potential to drive community capacity projects. At King