หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอาชีวะในประเทศไทย

Mar 29,2017

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำหลักสูตรแอคทีฟ ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรสะเต็มศึกษาระดับสากล มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

Share this article

Latest.

Business Skills Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Financial Analysis and Management Workshop at Chiang Khong, 20 Jan 23

Micro and SME Academy for Digital Youth – Winner

Kenan’s project - ‘Micro and SME Academy for Digital Youth’ was funded by Citi Foundation, with aims to equip vocational students with the necessary