ADDRESS

16th Floor, CTI Tower, 191/64 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

email:  [email protected]


FOLLOW US ON

ABOUT US

Kenan Foundation Asia believes in a world where everyone has the right to build a better life for themselves, their family, and their community.

หลักสูตร A

1. การตลาดออนไลน์ 
2. กฎของเนื้อหา
3. เริ่มต้นด้วย Instagram

หลักสูตร B

1. สร้าง Facebook Business Page สำหรับธุรกิจของคุณ 
2. การจัดการหน้าเพจธุรกิจ

หลักสูตร C

1. เครื่องมือและบริการสำหรับการสร้างสรรค์เนื้อหา
2. เพิ่มจำนวนผู้ชมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก 

การให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้

ในการดำเนินธุรกิจ

การเขียน Business Model Canvas

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมธุรกิจของคุณ

บนกระดาษแผ่นเดียว

สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก Facebook และ LINE ประเทศไทย

01   หลักสูตรการตลาดออนไลน์

รู้ก่อนพร้อมกว่ากับทุกทักษะแห่งโลกอนาคต

02    หลักสูตรทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

03    ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

เส้นทางการเรียนรู้

ลงทะเบียน คลิก
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ภาวะผู้นำ
 • ทักษะการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
 • ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21
 • ทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ
 • โอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต
 • โอกาสในการสร้างธุรกิจออนไลน์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • นักศึกษาอาชีวะ อายุระหว่าง 18-24 ปี
 • พนักงานโรงแรมที่ต้องการเสริมทักษะ
 • อดีตพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้างที่มีความสนใจทำธุรกิจออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย

โดยเฉพาะภาคการบริการ เช่น ภาคการโรงแรม 

ซึ่งมีการปลดพนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายและให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ นอกจากนี้ยัง

มีกลุ่มเยาวชนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ต้องประสบกับปัญหาในการหางาน เนื่องจาก

การจ้างงานที่น้อยลง ประกอบกับจำนวนผู้ว่างงาน

ในตลาดแรงงานที่มีมากขึ้น จึงทำให้อัตราการ

แข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้น

ที่มาโครงการ

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สังกัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้การสนับสนุนของ

มูลนิธิซิตี้ (CITI Foundation) ดำเนินโครงการที่มุ่ง

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้

เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการเป็น

ผู้ประกอบการออนไลน์เบื้องต้นให้แก่พนักงานโรงแรม

ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานในช่วงโควิด

และกลุ่มเยาวชนจากวิทยาลัยอาชีวะในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายได้น้อยจำนวน

240 คน (อายุ 18-24 ปี) เพื่อช่วยเสริมทักษะให้กับ

กลุ่มดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานใน

อนาคต รวมทั้งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ออนไลน์เบื้องต้นอีกด้วย

เกี่ยวกับโครงการ

5 ทักษะ สู่ความเป็นเลิศในการทำงาน

Aspiring Hospitality Workers of Tomorrow

โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชน

เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อบรมออนไลน์ฟรี โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ 

เน้นการมีส่วนร่วมผ่านการทำกิจกรรม

คลิก

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาอาชีวะ

หลักสูตรสำหรับพนักงาน / 

อดีตพนักงานอุตสาหกรรมบริการ  

คลิก
สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียน คลิก

10 พฤศจิกายน 2021

เวลา 09:00 - 14:00 น.

หลักสูตรสำหรับพนักงาน / อดีตพนักงานอุตสาหกรรมบริการ

ลงทะเบียน คลิก

26 ตุลาคม 2021

เวลา 09:00 - 14:00 น.

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาอาชีวะ

หลักสูตรการเพิ่มยอดขายผ่าน Line OA

18 ตุลาคม 2021

เวลา 09:00 - 12:00 น.

ลงทะเบียน คลิก

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาอาชีวะ

28 ตุลาคม 2021

เวลา 09:00 - 12:00 น.

ลงทะเบียน คลิก

หลักสูตรสำหรับพนักงาน / อดีตพนักงานอุตสาหกรรมบริการ

ท่านจะได้รับลิงก์เข้าเรียนผ่านทาง e-mail